I henhold til matrikkelloven § 26 kan en part kreve at matrikkelen blir rettet når det blir dokumentert at opplysningene er urette eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringa er falle bort.

Grenselinjene i matrikkelkartet er registrert på ulik måte. Dette har ført til at de har varierende nøyaktighet og det kan være behov for å rette grenselinjer.
For å skille nøyaktigheten på grenselinjene er de registrert med forskjellig farge i kartet.

Grønne grenselinjer:

Grensene er oppmålt og koordinatfestet og har nøyaktighet på ca. 13 cm. Skal oppmålte grenser endres må det rekvireres ny oppmålingsforretning. Dette er en gebyrbelagt tjeneste.

Røde grenselinjer:

Dette er usikre grenselinjer som er registrert i kartet på grunnlag av eldre kart og skylddelingsbeskrivelser. Grenselinjen er ikke koordinatfestet.

Stiplet grå sirkel:

Sirkeleiendom er avmerket i kart med en plassering (punkt), men uten at eiendommens utstrekning er definert.

Dersom du ønsker at usikre grenser eller sirkeleiendom skal klarlegges nøyaktig og koordinatfestes (oppmåles), må du rekvirere en oppmålingsforretning og betale gebyr. Mer informasjon finner du på kommunens internettside

Slik går du frem for å kreve retting i matrikkelen uten oppmålingsforretning:

Dersom du ønsker å få rettet grenselinje uten oppmålingsforretning må grenselinje tegnes inn på et kart i samsvar med skylddelingsbeskrivelsen.
Grenselinjen vil da fortsatt være registrert som usikker i kartet. Det vil fremdeles være skylddelingspapirene og de faktiske merkene i terrenget som definerer grensene. Denne tjenesten er ikke gebyrbelagt.

NB! Det er viktig at du og tilgrensende naboer bekrefter og signerer på kartet eller eventuelt vedlagt brev som skal sendes inn.
I tillegg til dette må du legge ved skylddelingsforretning (grensebeskrivelse) over aktuelle eiendom. Denne kan du bestille hos Kartverket

Dokumentene signert kart, eventuelt vedlagt brev og skylddelingsforretning sendes til:

Askøy kommune,
Oppmåling,
Klampavikvegen 1,
5300 KLEPPESTØ.

Back to top