Ny seksjoneringslov fra 1. januar

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1.1.2018.

Alle søknader som kommunen mottar fra og med 1.1.2018 må leveres på nye skjema.


Formål

 • Kommunen kan, etter søknad, gi tillatelse til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven.
 • En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
 • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.
 • Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknaden skal sendes inn i tre eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen.
 • Firmaattest kreves i de tilfeller hjemmelshaver er et firma.
 • På søknadsskjemaet skal det også gis en egenerklæring.
 • Vedtekter for sameiet legges ved i ett eksemplar.
 • Minstekravet loven stiller er opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer.
 • Vedtektenes innhold skal ikke vurderes eller godkjennes av kommunen.
 • Situasjonskart som viser hvordan eiendommen skal seksjoneres vedlegges i tre eksemplarer.
 • Kartutsnitt kan hentes fra Kommunekart.

Følgende skal fremgå av situasjonskartet

 • Dersom ubebygde deler av eiendommen (uteareal) skal inngå som tilleggsdel til noen seksjoner, skal grensene for disse angis tydelig på situasjonskartet.
 • Tilleggsdeler kan for eksempel være biloppstillingsplass eller del av hage som kun skal være for den enkeltes bruk.
 • Det skal holdes egen oppmålingsforretning for tilleggsareal i grunn (uteareal).
 • Avgrensingen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. (Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.)

Tegninger

 • Plantegninger vedlegges i tre eksemplarer.
 • Det må følge med plantegninger over alle bygningene som eiendommen består av.
 • Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom må klart avmerkes.
 • Det samme gjelder grensen mellom seksjon og fellesareal. (Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.)
 • På hver seksjonsdel, både hoveddel og tilleggsdel, skal det påføres forslag til seksjonsnummer. Tegningene skal være påført gårds- og bruksnummer og etasjenummer.
 • Det skal bekreftes at separat stoppekran for vann og separat sikringsskap ligger innenfor den enkelte bruksenhet eller i fellesareal.

Oppmåling av uteareal tilhørende seksjonen


Vedtaksbehandling - matrikkelføring - matrikkelbrev

 • Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.
 • Det fattes et eget vedtak til seksjonering med hjemmel i eierseksjoneringsloven.
 • Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes rekvirent.
 • Boligseksjoner i flerbolighus må ha fått tildelt bolignummer før seksjonene registreres i matrikkelen.
 • Når matrikkelen er ført, sender kommunen melding om dette med tilhørende dokumenter til tinglysingen.
 • Når tinglysingen er gjennomført, utsteder kommunen et matrikkelbrev til rekvirenten.
 • Eierseksjonsloven

Gebyr

  • Kommunens arbeid etter eierseksjoneringsloven er gebyrbelagt.
  • I tillegg kommer tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn).
  • Gebyrer og betalingssatser

Reseksjonering

  • Reseksjonering er å endre allerede seksjonert eiendom.
  • En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av egen seksjoneringsbegjæring som er satt frem av seksjonens hjemmelshaver.
  • To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner.
  • Reseksjoneringen der oppdeling medfører opprettelse av nye fellesarealer, krever styrets samtykke.
  • Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og økning i det samlede stemmeantall, kreves samtykke fra sameiermøtet.
  • Søknad om reseksjonering i andre tilfeller skal settes frem av sameiets styre.
  • Søknad om tillatelse til endring av bruksenhetenes formål fra bolig til annet bruk (eller omvendt), skal settes frem av seksjonens hjemmelshaver med samtykke fra sameiermøtet.
  • Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder.

Matrikkelføring og tinglysning

  • Når vedtak om seksjonering sendes rekvirenten blir seksjonering ført i matrikkelen og melding blir sendt til tinglysing.

Matrikkelbrev

  • Når kommunen får tilbakemelding på at seksjoneringen er tinglyst, utstedes nytt matrikkelbrev til rekvirenten(e).
  • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Kontakt avdelingen


Back to top