Formål

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf. matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Matrikkellova

Matrikkelforskriften


Hva er betingelsene?

Grensejustering

  • Arealet for involverte eiendommer kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2).
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt må det i stedet søkes om arealoverføring.
  • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes.
  • Dersom det oppstår forhold som strider mot disse eller andre krav i plan- og bygningsloven, kreves det dispensasjon.
  • Søknad om grensejustering må da behandles etter plan- og bygningsloven.

Arealoverføring

Deling av eiendom

Plan- og bygningsloven

Makeskifte

   • Makeskifte er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer.
   • Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
   • En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Illustrasjon: grensejustering eller makeskifte

   • Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.
   • Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte.
   • Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen.

Hvem kan rekvirere?

   • Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
   • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato.

Matrikkellova

Fullmaktsformular


Rekvisisjonen skal inneholde

    • Søknaden sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema.
    • Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må underskrive rekvisisjonsskjemaet.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Fullmaktsskjema

Søknad om dispensasjon


Saksgang

     • Etter at søknaden er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
     • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
     • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
     • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
     • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
     • Ny grensestrekning merkes i marka og måles.
     • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
     • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.

Matrikkelforskriften


Matrikkelbrev

      • Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nye matrikkelbrev for eiendommene.
      • Dette sendes rekvirentene og partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Gebyr

Gebyrer og betalingssatser

Oppmåling

 

Back to top