Litteraturhistorie

Bygg for alle: temaveileder Universell utforming av byggverk og uteområder, Statens bygningstekniske etat- Husbanken 2004

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. 01.07.17

Byrom- en idehåndbok, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Håndbok aldersvennlig stedsutvikling, Norske arkitekters landsforbund, 2019

Kommuneplanens arealdel, Askøy kommune

Kommuneplanens samfunnsdel, Askøy kommune

Likestillings- og diskrimineringsloven

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, 2019

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner- erfaringer og eksempler, Miljøverndepartementet, 2013

Norsk standard NS 11005: 2011

Plan- og bygningsloven, 2008

Rammeplan for barnehage, Udir

Veileder for utforming av barnehagenes utearealer, Kunnskapsdepartementet, 2006

Veileder: Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017

 

 

 

 

 

Back to top