Innledning

Universell utforming har de siste 20 årene blitt et etablert begrep i plansammenheng. I dag bør alt vi planlegger være utformet for flest mulig. Likevel er det utfordrende å innarbeide det i planene våre. Det er vanskelig å få tak på hva som ligger i begrepet og hvilke løsninger som ivaretar ulike brukergrupper på en god måte.

Intensjonen med denne veilederen er å gi planleggere, utbyggere og politikere i Askøy et verktøy når utearealer skal utformes. Ved å ha en felles forståelse av hvordan vi får til universell utforming er det lettere å ivareta temaet i alle plannivåer; plan, byggesak og gjennomføring. Gode uteområder skaper trivsel, tilhørighet, og trygghet og ved å gi de rette føringene kan vi skape inkluderende steder som er gode å bruke for alle.

Gjennom å synliggjøre hvilke juridiske retningslinjer vi har, presentere konkrete eksempler og forslag til sjekklister, kan vi skape enda bedre uteområder på Askøy.

Denne veilederen tar for seg:

  • Møteplasser og torg
  • Leke- og uteoppholdsareal
  • Skolegårder
  • Uteoppholdsareal i barnehager

Back to top