Hvordan bruke veilederen

I de neste kapitlene er det inspirasjon og sjekklister for områdene:

  • Møteplasser og torg
  • Leke- og uteoppholdsareal
  • Skolegårder
  • Uteoppholdsareal i barnehager

Bilder og tekst er ment som inspirasjon for hvordan områder kan planlegges med universell utforming i bunn. Sjekklisten kan brukes for å se om man oppnår dette.

For stigningsforhold, størrelse på hvileplan, areal for rullestol, størrelse på nivåforskjeller, luminanskontrast for kontraster etc vises det til gjeldende TEK med veileder.

Gjeldende TEK må brukes aktivt når et område skal planlegges.

Lekeområde ute (Foto: Askøy kommune)

Oppholdsarealet i Sophus Pihls gate i Bergen viser at et lite område kan opparbeides med gode kvaliteter. (Foto: Askøy kommune)

Planleggere kan bruke sjekklisten som et arbeidsverktøy når et område skal utformes og på den måten ha et bevisst forhold til universell utforming i hele prosessen. Saksbehandlere i kommunen kan bruke den når de går gjennom innholdet i planforslaget. Det er ikke meningen at alt i sjekklisten må svares ut med «ja», men den kan brukes som et hjelpemiddel. Kommentarer fra sjekklisten kan danne grunnlag for dialog mellom saksbehandler og planlegger.

Back to top