Virkemidler i plansaker

Uteområde Kleppestø barneskoleUteområde Kleppestø barneskole

Kleppestø barneskole på Askøy (under oppføring): Lekeområdet sør for skolen ligger i en bratt skråning. Farger og ulike materialer er benyttet aktivt for å definere soner. Det kommer tydelig frem at det gule dekket er gangsone, mens blått, rødt og gress er områder for lek og opphold. (Foto: Askøy kommune)

I plansaker kan vi legge til rette for at uteområder utformes universelt. I kommuneplanens arealdel gir vi rammebetingelser for kvaliteter ved uteoppholdsområdene, normer for lekeplasser og så videre. Dette er et viktig grunnlag for å sikre gode, universelt utformede uteoppholdsarealer. I mer detaljert planlegging gjør vi det gjennom å sette krav i bestemmelsene, men også ved å tenke gjennom arealdisponering, lokalisering og utforming av detaljer helt fra starten av planprosessen:

  • Hvor ligger uteområdet i forhold til funksjoner i omkringliggende bygg?
  • Hvordan er stigningen? Legges det opp til variert bruk av området?
  • Hvordan er bevegelseslinjene?
  • Er det lett å orientere seg?
  • Er området funksjonelt for mange?
  • Små, store, ekstroverte, introverte, blinde, svaksynte, bevegelseshemmede?

Universell utforming er forankret i flere lover og forskrifter, blant annet likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. Med utgangspunkt i gjeldende lovverk kan det i reguleringsbestemmelsene til detalj- og områdeplaner settes strengere krav til uteområder enn det teknisk forskrift (TEK) angir som minimumskrav. Like viktig er det at vi tilpasser bestemmelsene til stedet og til planen, at vi får med det som er spesielt viktig i hvert tilfelle. Det kan dreie seg om spesielle brukergrupper, spesielt eller særlig vanskelig terreng, og så videre.

Zipline ved Kleppestø barneskole

Zip-linen er lett å komme frem til for alle, selv om den er plassert nede i skråningen. Utformingen av skolegården til Kleppestø skole viser at bratt terreng ikke trenger være en utfordring, men en kvalitet. (Foto: Askøy kommune)

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. En bevisst holdning til universell utforming er viktig på alle nivå fra kommunal planstrategi til utførelse, drift og vedlikehold. For å oppnå gode, universelt utformede uteoppholdsarealer må det være dialog mellom partene gjennom hele planprosessen

Planinitiativet

Universell utforming av uteoppholdsarealer må tas med allerede fra planinitiativet, spesielt når det gjelder arealdisponering, utforming og plassering av de forskjellige funksjonene planen skal ivareta. Kommunens forventninger og premisser for planarbeidet må komme frem i oppstartsmøtet. Hva ser kommunen av utfordringer og mulige løsninger i nettopp dette planarbeidet? Er det forventning til medvirkning fra spesielle grupper? Hvilke områder bør prioriteres når det gjelder universell utforming og uteopphold?

Planbeskrivelsen

Planbeskrivelsen bør brukes for å beskrive og utdype prinsipper for universell utforming i den aktuelle planen. Det bør redegjøres for viktige plangrep og virkninger for universell utforming. Hva er særegent for området? Hvilke produkter kan gi gode løsninger her? Medvirkning gjennom planprosessen kan bidra til verdifull erfaringskompetanse og til å finne virkemidler for å oppnå universell utforming.

Illustrasjoner, snitt og retningslinjer, for eksempel for materialvalg, kan tas med i beskrivelsen. På den måten legges det til rette for informasjonsoverføring og felles forståelse mellom aktørene i prosjektets ulike faser, når planen skal realiseres og når arealene skal vedlikeholdes. 3D-modeller vil også være til god hjelp i planleggingen.

Strand i Barcelona

Barcelona: I Barcelona er det lagt til rette med rampe og fast dekke ned på stranden. Dette gjør at det er mulig å komme ned med rullestol og barnevogn. På dekket er det etablert treningsapparater, stoler og benker og dette inviterer til en variert bruk av strandområdet. (Foto: Askøy kommune)

Reguleringsbestemmelsene

I planbestemmelsene kan en sette krav om at situasjonsplan/ utomhusplan og relevante snitt i egnet målestokk og med påførte koter skal utarbeides og leveres inn sammen med byggesøknaden. I bestemmelsene bør det listes opp utfyllende alt en ønsker skal fremgå av utomhusplanen. Her er det viktig å tenke tilpassing til stedet, for å fange opp det som er spesielt i den enkelte plan. Slik blir det lettere for både de som utarbeider planen og saksbehandlerne å få oversikt over løsningene på tomten og om kravene i gjeldene TEK er fulgt opp.

Gjennom bestemmelsene setter vi funksjons- og kvalitetskrav til blant annet utearealene. Tenk kvalitet utover tekniske forskrifter. Det kan for eksempel kreves at utomhusplanen skal prosjekteres av foretak med landskapsfaglig kompetanse. Det kan også legges til bestemmelser som ikke fanges opp i gjeldende TEK. Eksempler på dette er bestemmelser for å unngå beplantning som er spesielt uheldig for allergikere, eksempelvis or, bjørk, gress og hassel, samt plassering og nøyaktig utforming av lek- eller uteområdet.

Uteoppholdsarealer som er tilgjengelige for allmennheten, eller som hører til boligbygninger med krav om heis, skal som hovedregel være universelt utformet. Gjennom bestemmelser kan kommunen kreve at dette også skal gjelde uteoppholdsarealer i større boligområder.

Strand i BarcelonaStrand i Barcelona med rullestolrampe

Barcelona: Treplattinger er lagt ut for å gjøre stranden og sjøen tilgjengelig for mange. (Foto Askøy kommune)

Byggesaken

I følgebrevet til byggesøknaden skal det redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt, for eksempel hvordan fremkommelighet og orienterbarhet løses, og hvilke arkitektoniske virkemidler som benyttes. Bygningsmyndighetene kan be om redegjørelse blant annet om utforming av produkter, og sjekker samsvar mellom søknad, planens bestemmelser og beskrivelse og redegjørelse for universell utforming. Også i byggesaken vil 3D-modeller være til god hjelp når en skal vurdere ulike løsninger for utearealene.

Bygningsmyndighetene sjekker at foretakene har relevant og nødvendig kompetanse. Dialog mellom partene i byggesaken er også et virkemiddel for å oppnå gode løsninger og unngå særløsninger. Det er særdeles viktig at utførende følger detaljer i prosjekteringen. Ved å sette høye kvalitetskrav til universell utforming, detaljer og produkter, vil en oppnå lengre levetid og enklere kunne vedlikeholde anleggene. Byggesaksmyndighetene kan kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering og fører også tilsyn.

Tilsyn er et viktig virkemiddel som kan virke forebyggende og ulovligheter kan avdekkes. Kommunen kan vurdere ulike former for tilsyn med universell utforming for å bidra til forbedring av kvalitetene.

Back to top