Føringer

Det ligger en rekke føringer for utarbeiding av planer. Under er noen av føringene med spesiell betydning for universell utforming oppsummert. I tillegg finnes en rekke statlige og fylkeskommunale anbefalinger og veiledere som kan være nyttige i arbeidet med universelt utformede uteområder.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Regjeringen skal legge frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert fjerde år for å fremme en bærekraftig utvikling. Disse skal følges opp i kommunens arbeid med planstrategier og planer. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt 14. mai 2019, forventes det at:

Kommunene legger universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen visjon «Tett på utvikling- tett på menneskene» er lagt til grunn for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er fem satsningsområder pekt ut:

Den helsefremmende øyen, den levende øyen, den grønne øyen, den unge øyen og den skapende øyen. Det er utarbeidet delmål og strategier til alle satsningsområdene. Målet med folkehelsearbeid, den helsefremmende øyen, er å gi alle innbyggerne på Askøy god helse- hele livet. Et av delmålene er at Askøy kommune skal utvikle et mer tilgjengelig samfunn, og universell utforming skal brukes som strategi for å nå dette målet.

Vi sikrer at universell utforming er et gjennomgående prinsipp i all kommunal planlegging med hensyn til omgivelser, tjenester og teknologi.

Tanken om universell utforming og tilgjengelighet er tilstede gjennom hele samfunnsdelen, i alle satsningsområdene.

Kommuneplanens arealdel

Gjeldene arealdel trådte i kraft 13.12.2012. I tråd med overordnede føringer er det her fokus på blant annet barn og unge, folkehelse og universell utforming. Dette har vært viktig i arbeidet med å sikre tilgang til grøntområder, båndlegging av grønnstruktur/ friluftsområder som lett kan utformes universelt, og sikre gode og store nok offentlige areal til skole, barnehager og idrettsanlegg.

Plan- og bygningsloven

Prinsippet om universell utforming er lovfestet i plan og bygningslovens formålsparagraf, pbl §1-1 femte ledd:

«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.»

Likestillings- og diskrimineringsloven

I likestillings- og diskrimineringslovens § 17 står det at offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Universell utforming defineres slik:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.»

I § 19 står det dessuten at «Offentlige virksomheter har plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten».

Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Kapittel 8 i byggteknisk forskrift omhandler opparbeidet uteareal. Her er det gitt en rekke krav til utforming og kvaliteter som opparbeidede uteareal skal oppfylle. I § 8-2 listes det opp hvilke uteareal som skal være universelt utformet: uteareal for allmennheten, uteareal for boligbygning med krav om heis, uteareal for byggverk for publikum og uteareal for arbeidsbygning. Flere andre kapitler i TEK 17 er også relevante for universell utforming.

Norsk Standard og SINTEF Byggforsk

Flere standarder og anvisninger i Byggforskserien er nyttige verktøy når det skal lages gode uteområder som er universelt utformet. Disse er i utgangspunktet frivillige å bruke, unntatt for dem som er vist til i lover og forskrifter.

Norsk standard NS 11005: 2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» tar for seg opparbeidete uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Standarden krever at universell utforming vektlegges både i planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse. Det er i tillegg gitt ut en eksempelsamling til standarden.

Back to top