Hovedoversikt 2B viser detaljert oversikt over de ulike investeringsobjektene.

Tabell: Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter

Tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investerings­prosjekter  FerdigTotalsum20182019202020212022 til 2028
Nr. Prosjektnavn              
1102 Ikt-tjenester/utstyr (årlig) (årlig) 5 500 3 500 3 500 3 500 24 500
1122 Digitalisering (årlig) (årlig) 2 000 4 000 4 000 4 000 28 000
2119 Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000
2140 Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak131/14 (prioritet A) 2020 238 000 80 000 43 700 23 700 4 000 -
2156 Kleppestø barneskole-utbygging B600 2020 313 000 56 000 62 000 62 000 6 000 -
2157 Elev PC (årlig) (årlig) 1 600 1 600 1 600 1 600 11 200
2535 Lysløype 2020 2 000 500 500 500   -
2547 Innløsing idrettsanlegg 2020   2 500 2 500 2 500   -
4218 Gangveier/trafikksikring (årlig) (årlig) 3 000 3 000 3 000 3 000 21 000
4239 Utskifting veilys(2016-2019) 2019 16 530 4 500 3 030     -
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes 2018   1 650       -
4265 Oppgradering veidekke, asfaltering 2021 16 000 3 000 3 000 3 000 3 000 -
4920 Kartfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 1 260
5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) (årlig) 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) - - 14 000 14 000 98 000
 Sum årlige eller påbegynte prosjekter       165 430 132 010 122 980 44 280 218 960
ny Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø 2018 12 500 10 000 2 500     -
ny Ombygging tannklinikk 2018 1 000 1 000        
ny Ombygging NAV 2018 500 500        
ny Ombygging barnevern flyktning 2018 2 500 2 500        
ny Påbygg brakke Skogstunet 2018 800 800        
ny Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplasser lærere 2019 6 000 3 000 3 000     -
2162 Erdal barneskole (prioritet B) B600 2022 375 000 14 000 30 000 60 000 120 000 140 000
2167 Erdal ungdomsskole U360 2021 87 000 5 000 32 000 35 000 15 000 -
ny Omsorgsboliger Øst 2021 50 000 - 5 000 10 000 10 000 25 000
2545 Idrettsanlegg Myrane 2025 215 500 - 5 000 5 500 - 200 000
2128 Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10 2025 517 000 3 000 4 000 8 000 30 000 454 000
Ny Follese 1-4 skole tilrettelegging 2022            
Ny Strusshamn skole 1-4 tilrettelegging 2022            
2129 Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler (prioritet D) 2019   1 360 6 422     -
2139 Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E) 2026 223 000   - -   154 500
2158 Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F) 2026 160 000         150 500
Ny Davanger skole B200 (prioritet G)              
2164 Kleppe skole (prioritet H), K-sak 131/14 2023 38 000         38 000
Ny Ny skole Fromreide (prioritet I)              
2153 Hanøy skole (prioritet J) 2026 195 000          
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 2023 87 000 - - 1 000 6 000 70 000
ny Furuly barnehage - ombygging 2022 10 000     1 000 8 000 1 000
ny Ny barnehage Træet 2025 74 000   - -   68 000
ny Ny Florvåg barnehage 2025-2030 113 000         113 000
ny Ny barnehage Skarholmen 2025-2030 120 000         120 000
ny Ny barnehage Erdal 2025-2030 150 000         150 000
ny Ny barnehage Stongafjellet 2025-2030 123 000         123 000
ny Ny barnehage Fromreide 2025-2030 130 000 -       123 000
  Sum forslag til prioritert liste     41 160 89 922 120 500 189 000 1 930 000
Sum ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter       206 590 219 932 243 480 233 280 2 148 960

 

Selvfinansierende investeringsprosjekter

Tall i hele 1.000 kroner>

Selvfinansierende investerings­prosjekter  FerdigTotal sum20182019202020212022 til 2028
Nr. Prosjektnavn              
4701 Askevann   835 800 26 000 26 000 76 700 76 700 459 400
4702 Høydebasseng vann   119 286 29 000 20 000 12 000 20 000 7 000
4703 VA Askøy sør trase vest   263 723 15 000 25 800 18 800 27 300 147 900
4704 VA Askøy sør trase midt   193 800 2 000 43 500 44 500 69 800 31 000
4705 VA Askøy sør trase øst   313 238 10 000 46 900 66 200 88 500 52 000
4706 VA Askøy sør andre VA tiltak   123 000 24 000 11 000 11 000 11 000 55 000
4707 SAHARA   531 000 7 000 7 000 7 000 151 000 347 000
4708 VA Askøy Nord   33 000 2 000 7 500 13 500 - 3 000
Sum selvfinansierende investeringsprosjekter       115 000 187 700 249 700 444 300 1 102 300
 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER         321 590 407 632 493 180 677 580 3 251 260

 

 

Salg av anleggsmidler

Nr.ProsjektnavnFerdigTotalsum20182019202020212022 til 2028
  Byneset Skarholmen             -
  Kleppestø kai             -
  Erdal barneskole             -
  Skogvikmyrane barnehage             -
  Gamle Follese barnehage             -
  Diverse bygg UTM RS 109/17             -
  SUM SALG AV ANLEGGSMIDLER     - - - - -

 

 

Investeringer utenfor ramme

Tall i hele 1.000 kroner

UTENFOR RAMME  FerdigTot. sum20182019202020212022-2028
  Vedlikeholdsbehov barnehage (andel investeringer) 2018 - 2021 5 500 1 375 1 375 1 375 1 375  
  Påbygg brakke Fromreide 2019 800   800     -
  Reguleringsplan Herdla 2019 1 500 750 750      
  Offisersmessen Herdla              
  Vegnavn skilting 2018 1 600 800 800      
  Rehabilitering kaier og broer 2018 - 2021 xxxx          
  Kontorbehov Haugland jf. utsatt kontorsak 2020 102 000   2 000 5 000 15 000 30 000
  Kontorbehov Kleppestø jf. utsatt kontorsak 2022 173 900   5 000 50 000 50 000 18 900
  Ombygging Psykiatriboliger Kleppestø 2018 xxxx xxxx       -
  Regulering Skogvikmyrane og Follese (tidligere) barnehager 2020 2 000     2 000   -
  Voksenopplæringen varige lokaler 2023 xxxxxx         -
  Basseng nr 2   xxxxxx         -
  Rehabilitering kaier og broer 2018 - 2021 xxxx         -
  Opprusting K-sal 2018 xxxxx xxxxx       -
  Forskuttering Erdal gravplass med infra­struktur     60 000       -
  SUM UTENFOR RAMME   287 300 62 925 10 725 58 375 66 375 48 900

 

Finansiering

Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 1,9 milliarder kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer, og 0,9 milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene de nærmeste årene ligger i all hovedsak på skolebygg og vann- og avløpsanlegg. Nye investeringer er i hovedsak planlagt finansiert med låneopptak.


Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top