Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2017-priser. For å justere i henhold til faktisk befolkningsvekst og unngå overkapasitet, må investeringsplanene for skolebygg og barnehager justeres årlig. Skoleutbygginger og barnehageutbygginger vises i et 10-årsperspektiv.

Hovedoversikt 2A

Hovedoversikt 2A viser bevilgningen i perioden 2017-2020 og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsprogramperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger.

Budsjettskjema 2A

Tall i hele 1.000 kroner

  R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Investeringer i anleggsmidler 257 085 306 852 321 590 407 632 493 180 677 580
Utlån og forskutteringer 12 887 0 0 0 0 0
Kjøp aksjer og andeler 1 100 0 700 700 700 700
Avdrag på lån 100 140 0 4 000 4 000 4 000 4 000
Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 10 812 0 0 0 0 0
Finansieringsbehov 382 024 306 852 326 290 412 332 497 880 682 280
Finansiert slik:            
Bruk av lånemidler - 213 391 - 306 352 - 320 462 - 406 504 - 492 052 - 676 452
Inntekter salg av anleggsmidler - 65 851 0 0 0 0 0
Tilskudd til investeringer - 12 068 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag utlån og refusjoner - 47 801 0 - 5 128 - 5 128 - 5 128 - 5 128
Andre inntekter 62 0 0 0 0 0
Salg aksjer og andeler 0          
Sum ekstern finansiering - 339 049 - 306 352 - 325 590 - 411 632 - 497 180 - 681 580
             
Overført fra driftsbudsjettet - 2 836 0 - 700 - 700 - 700 - 700
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger - 40 138 - 500 0 0 0 0
Sum finansiering - 382 024 - 306 852 - 326 290 - 412 332 - 497 880 - 682 280
Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top