Hovedoversikten drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1A

Tall i hele 1.000 kroner

Sentrale budsjettposterR 2016B 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Skatt på inntekt og formue - 684 373 - 735 905 - 760 881 - 772 593 - 785 994 - 799 356
Ordinært rammetilskudd - 767 299 - 754 397 - 790 676 - 805 572 - 818 198 - 833 274
Eiendomsskatt - 2 512 - 40 000 - 53 960 - 54 985 - 56 030 - 57 095
Vertskommunetilskudd - 38 738 - 37 880 - 39 300 - 38 050 - 36 800 - 35 550
Integreringstilskudd - 39 471 - 32 442 - 58 062 - 53 000 - 48 000 - 45 000
Rentekompensasjon - 6 840 - 7 000 - 4 630 - 4 510 - 4 385 - 4 260
Sum frie disponible inntekter - 1 539 233 - 1 607 624 - 1 707 510 - 1 728 711 - 1 749 407 - 1 774 534
             
Renteinntekter og utbytte - 47 027 - 32 251 - 31 866 - 30 357 - 30 999 - 31 641
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 11 290 0 0 0 0 0
Renteutgifter / andre finansutgifter 101 523 105 433 101 343 110 436 122 053 137 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 266 0 0 0 0 0
Avdragsinntekter - 510 0 0 0  0 0
Avdrag på lån 84 245 93 368 92 626 100 311 115 912 129 156
Netto finansinntekter/-utgifter 132 207 166 550 162 103 180 389 206 966 234 775
             
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 20 735 9 232 17 821 14 598 21 377 19 242
Til bundne avsetninger 3 130 0 0 0 0 0
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk - 9 001 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 - 13 372 - 9 872
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 14 864 9 232 17 821 14 598 8 005 9 370
             
Overført til investeringsbudsjettet 2 836 0 700 700 700 700
             
Til fordeling drift - 1 389 326 - 1 431 842 - 1 526 886 - 1 533 024 - 1 533 736 - 1 529 689
Sum fordelt til drift (jf. 1B) 1 344 315 1 431 842 1 526 886 1 533 024 1 533 736 1 529 689
Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) - 45 010 0 0 0 0 0

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top