Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rådmannens grunnlagsdokument med forslag til budsjett for drift og investeringer

Politisk organisering | Administrativ struktur | Foretak og selskaper

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen og skal angi hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og arealforvaltning. 

Godt lederskap | Rett kompetanse | Godt medarbeiderskap

Samfunnsplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument.

Vekst og utvikling | Samfunnsplanens satsingsområder

Plansystemet | Operativ planlegging og gjennomføring | Eierstyring | Askøy 2020

Administrasjon og politisk ledelse | Levekår | Oppvekst | Teknisk | Areal og samfunn | Askøy kirkelige fellesråd | Askøyhallene KF

Økonomisk handlingsrom | Driftsbudsjettet | Investeringsbudsjettet | Garantier per 31.12.2016

Back to top