Hovedtall for Askøyhallene KF

Tall i hele 1.000 kroner

AskøyhalleneB 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Askøyhallene 6 070 6 070 6 069 6 069
Sum Askøyhallene 6 070 6 070 6 069 6 069

Driftsbudsjett

Tall i hele 1.000 kroner

AskøyhalleneB 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 6 070 6 228 6 228 6 228 6 228
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 158        
Rullering av siste økonomiplan          
 Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   - 32 - 33 - 33 - 34
Ny netto ramme   6 196 6 195 6 195 6 194

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag

Tall i hele 1.000 kroner

Askøyhallene B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Leie Hop Idrettshall, søknad fra Askøyhallene KF Foretak 220 220 220 220
Utskifting ventilasjonsanlegg Terapibadet          
Sum Askøyhallene Foretak 220 220 220 220

 Askøyhallene KF har meldt behov for utskifting av ventilasjonsanlegget ved terapibadet på Strømsnes. Avtalen med foretaket er at det skal ta fortløpende vedlikehold, mens større renovasjonsprosjekter skal inn i kommunens økonomiplan. Rådmannen har ikke funnet rom for dette prosjektet nå og ønsker også at det foretas en total gjennomgang av vedlikeholdsbehovet til hallene og anleggene som Askøyhallene disponerer. Ventilasjonsanlegget er kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Det bør her lages en vedlikeholdsplan på samme måte som er gjort eller skal gjøres innen skole, barnehage og øvrig kommunal bygningsmasse.

I oktober kom det en søknad fra Askøyhallene KF om å få dekket husleie, Hop Idrettshall. Bakgrunnen er at foretaket på et tidspunkt inngikk leieavtale slik at hallen ble gjort tilgjengelig for idretten i kommunen. Leieavtalen medfører et underskudd på anslagsvis 110.000 kroner når treningsavgift medregnes. Som del av begrunnelsen for søknadssummen på 220.000 vises det til generelt trange rammer over tid.

Rådmannen mener prinsipielt at økonomien må være av en sentral del av vurderingene som gjøres i forkant når slike avtales inngås. Opplevelsen av trange rammer og gap mellom behov og mulighet for å gjennomføre nye tiltak eller utvide tjenestetilbudet gjelder hele kommunen. Rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme søknaden, men setter den opp som forslag til tiltak utenfor rammen.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top