Politisk struktur

Askøy kommunes politiske struktur følger formannskapsmodellen med tre faste hovedutvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og planutvalg. Utvalg for oppvekst (11 medlemmer), Utvalg for levekår (11 medlemmer) og Utvalg for teknikk og miljø (11 medlemmer) er opprettet som faste utvalg. Utvalgene har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor eget arbeidsområde.

Figur1 Politisk organisering

Figur 1: Politisk struktur i Askøy kommune

Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet er begge rådgivende organ som har fem medlemmer hver der to i hvert råd er politisk valgte representanter, og tre er fra interesseorganisasjonene.

Kontrollutvalget (5 medlemmer) skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen. Administrasjonsutvalget skal sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter og som angår forholdet mellom kommune som arbeidsgiver og kommunens ansatte. Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer og 3 tillitsvalgte.

Valgstyret (5 medlemmer) behandler saker som er tillagt valgstyret etter valgloven. Eiendomsskattenemnden og Klagenemnd for eiendomsskattesaker er sakkyndige nemnder som skal verdsette eiendommer i Askøy kommune og behandle klager på utskrivingen av eiendomsskatt. Ungdommens kommunestyre består av 13-15 representanter i alderen 13-18 år, og er et organ som gir mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker som vedkommer barn og unge.


Administrativ struktur

Askøy kommune er administrativt organisert med fire kommunalavdelinger og en fagavdeling i direkte linje til rådmannen.

Figur2 Administrativ struktur

Figur 2: Administrativ struktur i Askøy kommune

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegasjonsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmann, kommunalsjefer og fagsjef Areal og samfunn. Kommunalsjefene er ansvarlig for sine virksomheter innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at kommunalsjefer, fagsjefer og enhetsledere har nødvendig myndighet til å sikre enhetens drift og utvikling både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.


Foretak og selskaper

Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende eiendomsselskaper driver med forvaltning og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune.

Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad og har ansvar for å sikre avtalt drift av de kommunale fotball- og idrettsbanene i Askøy.


Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top