Tett på utviklingen – tett på menneskene


Rådmannens innledning

Fjorårets innføring av handlingsregel for lånevekst var et nødvendig grep for å sikre drift av kjernetjenestene på et akseptabelt nivå. Lånegjelden er fortsatt meget høy og voksende, selv om det gjennom den reviderte skolebruksplanen er gjort prioriteringer som sikrer bedre samsvar mellom ønsket om å utvide skolekapasiteten og opprettholdelse av en forsvarlig drift.

Rådmannen har i dette grunnlagsdokumentet valgt å legge fram et saldert budsjett og en saldert økonomiplan som ikke innebærer utvidet eiendomsskatt. Det betyr blant annet at det ikke er funnet plass til viktige oppgaver som å styrke vedlikeholdet på skolebygg og andre kommunale bygg, eller andre tiltrengte styrkinger av tjenestetilbudet. Rådmannen ønsker derfor å være tydelig på at økte inntekter gjennom utvidet eiendomsskatt er et nødvendig virkemiddel for å lette gjeldsbyrden og unngå store fremtidige kostnader som følge av manglende vedlikehold av bygningsmassen.

Befolkningsvekst er et kjennetegn ved Askøy kommune. Det skaper vitalitet og utvikling. For å takle utfordringene må kommunen oppfylle visjonen om å være tett på utviklingen, og tett på menneskene. Omstillingsdyktighet og god styring er nødvendig. Det krever også framsynthet og mot til å ta viktige strategiske valg og prioriteringer. På den ene siden hvilke områder man skal satse på og utvikle. På den annen side hvilke begrensninger man må gjøre for å kunne opprettholde et langsiktig økonomisk handlingsrom.

Kommunen driver jevnt over billig sammen-liknet med andre kommuner, men bruker mer penger på omsorg enn andre. Prosesser for å vri innsatsen mot tiltak på lavere nivå i omsorgstrappen er allerede i gang, men må forsterkes dersom målsettingen om en aktiv satsing på barn og unge skal oppfylles. I trange tider er det lett å skjære ned på alt som ikke er lovpålagt, og ta kuttene på forebyggende tiltak. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktig for å sikre god folkehelse, gode oppvekstsvilkår og livskvalitet, og er også god økonomi. God økonomi er også tilfredsstillende vedlikehold av kommunens bygninger og veier.

Programmet "Omstilling 2020" er etablert som et virkemiddel for å oppfylle overordnede målsettinger og viktige prioriteringer de nærmeste årene. Programmer består av 9 programområder og en rekke prosjekter som i sum skal være med på å sikre nødvendig resultatoppnåelse. I en presset driftsorganisasjon er det vanskelig å finne nok kapasitet til å drive nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid. Tilføring av noe kapasitet og kompetanse kan på utvalgte områder være en vel anvendt utgift til inntekts ervervelse.

Eystein Venneslan

Rådmann


 Artikkelen hører med til Rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top