Hovedtall - Askøy kirkelige fellesråd

Tall i hele 1.000 kroner

Askøy kirkelige fellesråd B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Askøy kirkelige fellesråd 17 180 17 180 17 159 17 139
Sum Askøy kirkelige fellesråd 17 180 17 180 17 159 17 139

Driftsbudsjett - Askøy kirkelige fellesråd

Tall i hele 1.000 kroner

Askøy kirkelige fellesråd B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 16 896 17 335 17 335 17 335 17 335
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 439        
Rullering av siste økonomiplan     
-          Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   - 90 - 92 - 93 - 95
-          Avvikling av etterskuddsvis lønnsoppgjør   200 200 200 200
-          Rentekomp utbygging Tveit kirke   285 266 246 226
Ny netto ramme   17 730 17 709 17 688 17 667

Forklaring og konsekvens

Rammen er en videreføring av økonomiplanen med justering for pris- og lønnsvekst på samme måte som for kommunalavdelingene. Selv om kompensasjon for pris- og lønnsvekst er lagt inn, har det i flere år vært praksis at det i tillegg er gitt ekstra kompensasjon for lønnsoppgjøret i budsjettåret. Dette er noe uryddig, da overføringen i realiteten blir høyere enn vedtatt ramme. Rådmannen foreslår at driftsrammen økes med 200 000 kroner fra 2018, samtidig som praksisen med å gi ekstra lønnskompensasjon i løpet av budsjettåret opphører.

Investeringsbudsjett

Tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter  Ferdig Totalsum 2018 2019 2020 2021 2022-2028
Nr. Prosjektnavn              
5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) (årlig) 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000

Fellesrådet har en økonomiplan som innebærer en investering på 15 millioner kroner til gravplass på Erdal. Reguleringsplanen tilsier at kostnadene til infrastruktur kan medføre at kostnadene blir vesentlig høyere. Tiltaket er ikke innarbeidet i investeringsplanen, da det trengs en grundigere vurdering for å utarbeide et beslutningsgrunnlag.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top