Askøy kommune er en av de største arbeidsgiverne i Hordaland. Kommunen er en profesjonell og utviklingsorientert organisasjon med viktige samfunnsoppdrag og dyktige medarbeidere. Sentralt for kommunen som en kompetansebedrift er et sterkt fokus på medarbeiderne som den viktigste ressursen vår.

I inneværende planperiode jobbes det spesielt med områdene ledelse, kompetanse og medarbeiderskap.

Godt lederskap

Askøy kommune skal ledes i samsvar med verdiene raus, interessert, modig og kompetent. Følgende praktiske lederadferd skal kjennetegne våre ledere:

  • være mål- og resultatbevisste
  • følge opp og legge til rette
  • stimulere til samarbeid, selvstendighet og utvikling og mobilisering av kompetanse
  • gi anerkjennelse og tilbakemelding

Lederutviklingsprogrammet Prestasjonsledelse 2020 omfatter alle resultatenhetsledere i kommunen og skal bidra til å videreutvikle en endringsdyktig, resultatorientert og bruker-, innbyggerfokusert organisasjon. Programmet omfatter blant annet opplæring i virksomhetsplaner, (målstyring), relasjonsledelse og mestringsorientert ledelse, prosjektledelse og kontinuerlig forbedring. Programmet er også omtalt i kapitlet Askøy 2020.

Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført våren 2017. 10-faktorundersøkelsen bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeiderne og hente ut best mulig ytelse. Dette er et viktig verktøy for gode prosesser knyttet til arbeid med arbeidsmiljø, nærvær, helsefremmende arbeidsplasser, medarbeiderskap og ledelse. Det er gjennomført omfattende opplæring i de 10 faktorene og det å følge opp undersøkelsen, og arbeidet med å gjennomføre tiltakene i 10-faktor handlingsplanene vil ha høyt fokus fremover.

Rett kompetanse

Askøy kommune skal ha kompetansen vi trenger for å løse kommunens nåværende og fremtidige samfunnsoppgaver i samsvar med definerte mål. Kompetansesammensetningen påvirkes både ved en bevisst rekruttering og en satsing på videreutvikling av dagens medarbeidere.

Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen videreføres ved at alle tjenesteområdene benytter felles rekrutteringsprosess ved hjelp av verktøyet Webcruiter. Videre jobbes det med konkrete tiltak knyttet til det å tiltrekke seg rett kompetanse, som for eksempel valg av annonseprofil og kanaler, vurderinger av konkurransedyktig lønn, og bruk av personlighetstest ved lederrekruttering.

For å legge bedre til rette for læring og kompetanseutvikling er kommunen i ferd med å ta i bruk KS Læring. Dette er en felles lærings- og delingsarena for kommuner og fylkeskommuner. Via nettsiden kan en blant annet administrere kurs og ta ulike e-læringskurs, noe som vil forenkle og effektivisere kommunens internopplæring. Introduksjonskurs for nyansatte og kurs i legemiddelhåndtering skal blant annet gjennomføres som e-læring.

Godt medarbeiderskap

Askøy kommune skal ha medarbeidere som arbeider i samsvar med verdiene raus, interessert, modig og kompetent, og tar ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for resultater.

Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen og 10-faktor verktøyet er sentralt i utvikling og forbedring av medarbeiderskap. Utvikling av mestringsorienterte ledere som er flinke til å gi retning (mål og rolleavklaring), mening og individuell oppmerksomhet skal bidra til utvikling av godt medarbeiderskap.

Høy endringstakt knyttet til omstilling og digitalisering stiller store krav til den enkelte medarbeider. Askøy kommune vil fremover bli enda tydeligere på at vi skal legge til rette for at alle får tilgang til relevant kunnskap, men at det er opp til den enkelte å gripe muligheten og være nysgjerrig.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top