Formål

Rådmannen legger fram et handlingsprogram som i tillegg til årsbudsjettet og økonomiplan for fireårsperioden også omfatter samfunnsplanens mål og strategier. Handlingsdelen av kommunedelplaner og temaplaner er gjenspeilet i kommunalavdelingenes satsinger og mål, og andre prioriteringer følges opp gjennom Askøy 2020.

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende. Forslaget legges fram for formannskapet, og sendes deretter til behandling i råd og utvalg. Etter dette, og ny behandling i formannskapet, legges budsjettforslaget ut til høring. Da kan alle komme med sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Askøy kommunes mål og rammer for de neste fire årene.

Budsjetteringsmetoden følger i hovedsak tidligere praksis. Prinsippet om rammebudsjettering er forankret gjennom vedtak i F-sak 108/2009, og videreføres.

  • Sentrale poster som skatt, rammetilskudd, andre tilskudd og finansposter justeres i henhold til kommuneproposisjon, foreslått statsbudsjett og vurderinger basert på kunnskap på budsjetteringstidspunktet og handlingsregler.
  • Investeringsplanen er forankret i fjorårets økonomiplan, men justeres i henhold til handlingsregel, oppdaterte planer og rådmannens anbefaling.
  • Rammer framskrives i tråd med fjorårets økonomiplan justert for lønns- og prisvekst, befolknings-/brukervekst, sentrale føringer, politiske vedtak og rådmannens anbefalte prioriteringer.
  • Rammer fastsettes på kommunalavdelingsnivå.

Gjennomgang av rådmannens grunnlagsdokument med formannskap, gruppeledere og tillitsvalgte skjer 31. oktober 2017. Deretter:

  • Utsending til formell politisk behandling
  • Presentasjon for partigrupper og andre

Politisk behandling (mellom 6.november og 14.desember)
1. Behandling i utvalg og råd, Fra 6.november
2. Behandling i Formannskapet med innstilling, 21.november
3. Forslag legges ut på høring, 22.november
4. Kommunestyret, endelig behandling, 14 desember 

 

 

Eystein Venneslan

Rådmann


 Hører med til "Rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021"

Back to top