Hovedoversikten drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1B

Tall i hele 1.000 kroner

Netto drift pr. avdelingR 2016B 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Kommunalavdeling stab 82 972 87 863 96 594 96 616 95 179 96 100
Kommunalavdeling oppvekst 692 734 717 531 748 034 767 097 777 722 786 652
Kommunalavdeling levekår 607 703 607 699 661 431 663 445 658 921 659 312
Kommunalavdeling teknisk 11 707 30 900 30 674 13 586 3 157 - 13 609
Fagavdeling areal og samfunn 8 338 9 382 5 926 5 575 5 575 5 574
Askøy kirkelige fellesråd 16 246 16 896 17 730 17 709 17 688 17 667
Askøyhallene KF 5 770 6 070 6 196 6 195 6 195 6 194
Sum kommunal- og fagavdelinger 1 425 469 1 476 342 1 566 586 1 570 224 1 564 436 1 557 889
             
Fellesposter R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Tilskudd ressurskrevende - 43 850 - 42 500 - 46 700 - 46 700 - 46 700 - 46 700
Mva. kompensasjon drift - 477 0 0 0 0 0
Mva. kompensasjon investering. 0 0 0 0 0 0
Premieavvik/felles pensjonskostnader - 42 028 - 15 000 - 10 000 - 5 500 - 1 000 3 500
Lønnsavsetningspott 0 13 000 17 000 15 000 17 000 15 000
Andre fellesposter 5 201 0 0 0 0 0
Sum fellesposter - 81 154 - 44 500 - 39 700 - 37 200 - 30 700 - 28 200
Sum fordelt drift 1 344 315 1 431 842 1 526 886 1 533 024 1 533 736 1 529 689

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top