To menn som bærer på materialer til bygging av idrettsanlegg

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnadar.

Desse organisasjonane kan søke:

  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
  • Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund.
  • Samanslutningar organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund.
  • Samanslutningar under Den Norske Turistforening.
  • Samanslutningar under Norges Bilsportforbund.
  • Samanslutningar under Det frivillige Skyttervesen.
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap.
  • Stiftelsar.
  • Andre samanslutningar.

De kan søke sjølv om de er registrert i meirverdiavgiftsregisteret, men då skal frådragsført meirverdiavgift trekkast ut i søknaden om momskompensasjon.

Vilkår for å søke:

Back to top