Driftsbudsjett - Kommunalavdeling levekår

Tall i hele 1.000 kroner - Forklaring til enkelttiltak finnes under tabellen

Kommunalavdeling levekårB 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 607.699 623.499 623.499 623.499 623.499
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 15,8        
Rullering av siste økonomiplan          
-          Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -3.241 -3.296 -3,35 -3,41
-          Basistilskudd – kompensasjon nye innbyggere   180 180 280 380
-          Akuttforskriften – krav til kompetanse til leger og sykepleiere i legevakt   200 200 200 200
-          Stryket helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte familier – 2 årsverk   -200 -700 -1,2 -1,2
-          Barnevern   -500 -1,2 -1,2 -1,2
-          Reduksjon sosialhjelp   -300 -300 -300 -300
-          Kreftforeningen – nedtrapping tilskudd 20 %   150 150 150 150
-          Styrking  jf. vedtatt budsjett 2016   300 300 300 300
-          Strategisk satsing habilitering / rehabilitering   200 200 200 200
-          Omstillingsmidler gjennomgang forvaltning   -480 -480 -480 -480
-          Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabilitering, frivillighets­koordinator   0 0 -1,95 -1,95
-          Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet   -2,6 -4,6 -6,6 -6,6
-          Omstillingsmidler Ambulant team / Bo-oppfølging   0 0 -800 -800
-          Økt antall lærlinger   100 100 100 100
Rammeendringer mellom avdelingene          
-          Lege FACT Team inkludert praksiskompensasjon fra Individ og levekår   400 400 0 0
-          Overført folkehelsekoordinator til oppvekst   -625 -625 -625 -625
-          Kommunepsykologer flyttet fra Helse og omsorg og Individ og levekår   640 640 640 640
-          Renholdsressurs Helsestasjon fra Florvåg og Strusshamn flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk   -260 -260 -260 -260
-          Systemkoordinator flyttet fra Individ og levekår   630 630 630 630
-          Integreringsmidler (psykologtjenesten)   430 430 430 430
-          Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF I   6 6 6 6
-          Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF II   8 8 8 8
-          Integreringsmidler (flyktningtjenesten)   5,3 5,3 5,3 5,3
-          Integreringsmidler (NAV)   1,6 1,6 1,6 1,6
-          Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
-          Renholdsressurs Helsestasjon flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk fra Barn og familie   260 260 260 260
-          Lege FACT Team inkludert praksiskompensasjon flyttet til Barn og familie   -400 -400 0 0
-          Systemkoordinator flyttet til Barn og familie   -630 -630 -630 -630
-          Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
Endringer i satser, bruk og vedtak          
-    Nødnett - økte kostnader til drift og vedlikeholdavtaler + lydlogg   300 300 300 300
-    Bakvaktordning for lege i legevakt   400 600 600 600
-    Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS opphører   590 785 785 785
-    Lege 40 % flyktninger (integreringsmidler)   430 430 430 430
-    Avlasterdommen Barn og familie   2,55 2,55 2,55 2,55
-    Akutt-tiltak i Barnevern - 1 årsverk hasteteam   700 700 700 700
-    Veiledere i barnevern (fosterhjem) 3 * 0,5 årsverk   1,02 1,02 1,02 1,02
-    Helårseffekt 2 årsverk som familieveiledere (Helsesøster­tjenesten)   500 600 700 800
-    Helsenett ny finansieringsordning samfunnsmedisinsk avdeling   -20 -20 -20 -20
-    Helsenett ny finansieringsordning   -20 -20 -20 -20
-    Attendo omsorg - tilbakeføring av drift på Kleppestø og Ravnanger K -sak 65/17   2. 4 3 3 3
-    Ernæring K-sak 87/17   300 0 0 0
-    Nye omsorgsboliger fra 2021 K-sak 89/17 oppstart ?   0 0 0 0
-    Kleppestø sykehjem - økt bemanning 3.etasje. K-sak 90/17   2,3 2,3 2,3 2,.3
-    Renholdsareal helsestasjon 3.etasje Kleppestø + Håkon Olsen bygget   130 130 130 130
-    Avlasterdommen Individ og levekår   2.359 2.359 2.359 2.359
-    Nye ressurskrevende helse og omsorgstjenester fra 2016 - 2017   6 6 6 6
-    Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)   330 660 990 990
Nye tiltak          
-          Beredskap tilsynslege Ask Bo- og omsorgssenter + 6 senger bo­kollektiv institusjon   200 200 200 200
-          Sosialstønad tilpasset dagens nivå og utvikling i antall brukere   1,5 1 750 500
-          Kommunal egenandel ved bortfall av tilskudd – levekårsteam   142 1.487 1.487 1.487
-          Kommunal egenandel ved bortfall av tilskudd – IPS   707 1.207 1.707 2.207
-          Ask Bo- og omsorgssenter – 80 % stilling grunnet tyngre pleie­oppgaver   600 600 600 600
-          Reduksjon i tilskudd FACT   0 2,8 2,8 2,8
Ny netto ramme 623.499 661.431 663.446 658.922 659.312
Kommunalavdeling levekår – Oppsummering   B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst   623.499 623.499 623.499 623.499
Rullering av siste økonomiplan   -6.191 -9.446 -14,65 -14,61
Rammeendringer mellom avdelingene   20.705 20.705 20.705 20.705
Endringer i satser, bruk og vedtak   20.269 21.394 21.824 21.924
Nye tiltak   3.149 7.294 7.544 7.794
Netto ny ramme   661.431 663.446 658.922 659.312

 

Forklaring til enkeltvedtak i driftsbudsjettet og konsekvenser

TiltakForklaring
Nødnett Utgiftene til drift og vedlikehold av det pålagte nødnettet i helsetjenestene blir dyrere enn det Staten tidligere har meldt.
Bakvaktordning for lege i legevakt Det stilles krav om spesialisering for leger i legevakt, og dersom legevaktlegen ikke er spesialist må en lege som er spesialist vært bakvakt.
Salg av legetjenester til Attendo opphører Dette er en konsekvens av at de private sykehjemsavdelingene kommunaliseres, der Attendo tidligere kjøpte tjenester fra Samfunnsmedisinsk enhet.
Lege 40 % flyktninger Dette er videreføring av tiltak etablert i 2017, og selv om bosetting av flyktninger vil reduseres i 2018 er det kommet mange flyktninger med omfattende helsebehov til kommunen. Stillingen finansieres fra integreringstilskudd.
Avlasterdommen Barn og familie samt Individ og levekår Samlet er det satt av 4.909 000 kroner i budsjettet. Det er per oktober usikkert om det er tilstrekkelig ettersom de sentrale forhandlinger ikke er sluttført. Dette beløpet er "i beste fall" utgiftene kan bli høyere. Blir de det må det vurderes om tjenestene må reduseres.
Akutt-tiltak barnevern - i årsverk Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017
Veiledning av fosterhjem, 1,5 årsverk Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017
Helårseffekt 2 årsverk familieveiledere Dette er helårsvirkning fra stilling ble etablert i 2017
Helsenett ny finansieringsordning, samlet - 250.000 Her har staten meldt at de vil overta deler av utgifter som tidligere var kommunale.
Attendo Omsorg - tilbakeføring av drift til kommunen Utgifter til kommunalisering av de to private avdelingene på Ravnanger og Kleppestø sykehjem, jf. K-sak 65/17.
Ernæring Det skal etableres et prosjekt rettet inn mot ernæring og kosthold for personer som mottar omsorgstjenester, jf. K-sak 87/17
Nye omsorgsboliger Det skal bygges nye omsorgsboliger, med ferdigstilling i 2020 og 2021. Det er ikke tatt inn driftsmidler til dette i denne økonomiplanen, dette må en komme tilbake til når endelig ferdigstilling er mer avklart.
Kleppestø sykehjem - økt bemanning Det skal omdisponeres areal til skjermet tilbud som frigjør to ekstra sengeplasser i Kleppestø, jf K-sak 90/17.
Renholdsareal helsestasjon Helsetunet og ny Frisklivsentral Økte utgifter renhold på grunn av økt areal.
Nye ressurstunge tjenester Dette er flere ressurstunge tjenester i 2017 som også blir gjeldende i 2018. Disse utgiftene er usikre, de svinger fra år til år.
Tilsynslege ASK Bo- og omsorgssenter samt bokollektiv i Kleppestø Ask har meldt om behov for høyere legedekning på grunn av mer kompliserte helsetjenester ved institusjonen, og på Kleppestø vil nytt tilbud i bokollektiv føre til behov for legetjenester.
Sosialstønad tilpasset dagens nivå Flere sosialhjelpsmottakere og økte satser fører til merutgifter.
Kommunal egenandel - levekårsteam Levekårsteamet er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal egenandel som vist her. Tiltaket er knyttet inn i arbeidet mot barnefattigdom.
Kommunal egenandel - IPS IPS-tiltaket (hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid) er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal egenandel som vist her.
Ask Bo- og omsorgssenter - 80 % stilling Ask har meldt om behov for økt bemanning på grunn av tyngre pleieoppgaver
Reduksjon tilskudd Fact Askøy mottar nærmere 3,5 millioner kroner til Fact-team (oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser) fra staten. Det forventes at de statlige tilskuddene vil opphøre i 2019, og det legges opp til at kommunen viderefører store deler av denne tjenesten på eget budsjett.

NAV

Gjennom aktivitetsplikten og andre tiltak som Levekårsteam, VEMA, VEMA+ og IPS-team, vil NAV Askøy få brukere raskere ut i arbeid og, eller skole. På denne bakgrunn reduseres behovet for økonomiske støtteordninger.

Digisos legger til rette for bedre brukersamhandling og vil på sikt medføre ressurser til oppfølging av brukere.

Samfunnsmedisin

Innenfor legetjenestene fører nødnett, akuttforskrift, og strengere kompetansekrav til allmennleger til behov for omstillingsarbeider.


Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top