Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene listet opp er med tanke på mulig finansiering. Tall i hele 1.000 kroner.

Kommunalavdeling levekår FagavdelingB 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Velferdsteknologi Helse og omsorg - Individ og levekår 1 1,5 2 2
Kommentar: Velferdsteknologi er et satsingsområde i omsorgstjenestene, både for barn/unge og voksne/eldre. Midlene vil gå til innkjøp av teknologiske løsninger som blir valgt ut som utviklingstiltak i perioden.          
Ernæringsfysiologi Helse og omsorg - Individ og levekår - 700 700 700
Kommentar: Kosthold og ernæring har hatt stor nasjonalt og lokalt politisk fokus, og det er en viktig faktor til helse og trivsel for unge og eldre - enten de bor hjemme eller på institusjon. Midlene vil finansiere en stilling som ernæringsfysiolog.          
Trygghetsterapeut hjemmeboende Helse og omsorg 700 700 700 700
Kommentar: Askøy kommune hadde denne stillingen tidligere. Stillingen vil drive med oppsøkende og forebyggende arbeid inn i eldre-omsorgen, for å få fram brukerens fokus som vil sette rammer for kommunale tiltak mot enkeltpersoner og grupper.          
Driftstilskudd fysioterapeut - 1 nytt driftstilskudd Helse og omsorg 425 425 425 425
Kommentar: Askøy har relativt lav fysioterapidekning. Midlene vil gå til oppretting av en hjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut.          
Hjelpemidler - kommunalt lager Helse og omsorg 200 200 200 200
Kommentar: De kommunale hjelpemidlene er slitte, og det er behov for oppgradering og innkjøp av supplerende hjelpemidler.          
Dagsenter - åpningstid om lørdag/søndag- Helse og omsorg 250 250 250 250
Kommentar: I nasjonal satsing på aktiv omsorg og aktivitetstiltak i eldreomsorgen er åpne dagsenter i helgene tatt inn som aktuelle tiltak. Midlene her vil gå til åpning og drift av dagtilbud i helgene. Konkrete åpningstider og lokaliteter må prøves ut i 2018 for å finne mer permanente ordninger.          
Ergoterapeut barn og unge - 1 årsverk Helse og omsorg 700 700 700 700
Kommentar: Det er liten kapasitet på ergoterapitjenester til barn og unge. Det er behov for tettere oppfølging av barn og familier for tilrettelegging av hverdager i hjem, skole og fritid.               
         
Hverdagsrehabilitering - 50 % stilling Helse og omsorg 350 350 350 350
Kommentar: Hverdagsrehabilitering er en viktig faktor i omstillingsarbeidet i omsorgstjenestene. Den halve stillingen vil inngå i tiltaks-pakken til hjemmeboende slik at disse kan mestre hverdagen bedre og få et bedre funksjonsnivå.          
Habilitering og rehabilitering - videreføring 1,5 årsverk etter bortfall Tverrfaglig - 1,02 1,02 1,02
Kommentar: Disse stillingene er nå finansiert fra omstillingsmidler, men står uten finansiering fra 2019. Stillingene inngår som satsingen på tidlig innsats og forebygging.          
Utvidelse av skjermet avlastning barn og unge Individ og levekår 1,4 1,4 1,4 1,4
Kommentar: Askøy har udekket behov innenfor skjermet avlastning for barn og unge. Avlasterdommen kan i tillegg føre til at vi må se på kommunale løsninger der det i dag er private avlastere.          
Helsesøstertjenesten 4 årsverk - økt grunnbemanning  Barn og familie  2.800  2.800  2.800  2.800
Kommentar: Askøy har lavere bemanning på helsestasjoner og i skolehelsetjenestene enn sammenlignbare kommuner, og det er behov for styrking for å ivareta basistjeneste selv om kommunen har fått statlige styrkingsmidler de siste årene. Tilsyn fra Fylkesmannen i 2013 og 2017 påpeker driftsutfordringer basert på kapasitetsvansker i vår tjeneste.          
Alternativ til vold - tiltak i vedtatt Handlingsplan Barn og familie 300 300 300 300
Kommentar: Kjøp av tjeneste fra Alternativ til vold for voldsutsatte og voldsutøver i de tilfeller der kommunen ikke har kompetanse til å følge opp.               
Barnefattigdom - videreføring av tiltak når tilskudd bortfaller - Ung sommer - åpne møteplasser - tilskudd lag og organisasjoner Barn og familie - - 800 800
Kommentar: Askøy kommune vil få statlige midler til styrking av arbeidet mot barnefattigdom ut 2019. Med kommunal finansiering av deler av dagens satsing vil kommunen kunne etablere langsiktige tiltak rettet inn mot fattige barn og familier.     
Ny stilling oppfølging langtidsledige NAV 650 650 650 650
Kommentar: Det er en økning i antall sosialhjelpsmottakere, og skal kommunen unngå merutgifter til passiv utbetaling av sosialhjelp vil bedre oppfølging av enkeltpersoner og grupper motvirke økning i sosialhjelpsutgifter. Videre vil flere bli selvstendige økonomisk.          
Medisinsk faglig rådgiver 50 % stilling - økt kapasitet smittevern, rus og psykisk helse Samfunnsmedisinsk enhet 450 450 900 900
Kommentar: Kommunen får stadig flere faglig kompliserte oppgaver, og det er viktig å ha god medisinsk faglige rådgivere for å sikre kvalitet på tjenestene. Det er også viktig å ha kompetanse og kapasitet inn mot spesialisthelsetjenestene i forhold til samarbeid og inn-/utskrivinger.          
Tilrettelegging for nye fastlegehjemler i Askøy Samfunnsmedisinsk enhet - 300 300 600
Kommentar: Forventet befolkningsvekst fører til flere fastlegehjemler, og selv om dette er privatpraktiserende leger vil det foreligge en viss kommunal økonomisk innsats.                
Sum kommunalavdeling levekår Levekår 9.225 11.745 13.495 13.795

 

Back to top