Satsingsområder og mål

Rammer for Kommunalavdeling levekår er;

  • satse på barn og unge, samt folkehelse,
  • prioritere tidlig innsats og forebygging,
  • Ha en stram økonomistyring og gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for de tjenestene der det er aktuelt,
  • Drive godt utviklingsarbeid for å sikre gode tjenester basert på brukernes behov og møte utviklingstrekkene lokalt og nasjonalt.

Kommunedelplan Helse- og livskvalitet 2017-2030 er ute på høring. Den vil bli vedtatt i 2018 og planen inneholder fire satsingsområder med mål som blir styrende for kommunalavdelingen:

  • Mestring. Alle skal ha mulighet til å styrke egen helse og trivsel.
  • En meningsfull hverdag. Alle skal ha en meningsfull hverdag.
  • Trygge og gode boforhold. Alle skal ha trygge og gode boforhold.
  • Fremtidsrettede tjenester. Askøy kommune skal tilby trygge og fleksible tjenester.

Barn og familie

Kommuneplanens samfunnsdel gir tydelige strategiske retninger for arbeidet med barn og unge i Askøy kommune. Alle som gir tjenester til barn og unge skal jobbe for å realisere; barn og unges medvirkning, deltakelse og en aktiv hverdag, inkludering, trygghet og utviklingsmuligheter samt tidlig innsats og helhetlig oppfølging for barn og familier som trenger hjelp og oppfølging.

I 2018 vil arbeidet med programmene "Barnefattigdom", "Helhetlig inkludering", "En landsby rundt sårbare barn og familier" videreføres, samt fortsatt deltakelse i programmet mot mobbing. Programmene er fortsatt i en tidlig fase hvor noen konkrete tiltak er iverksatt. Prosjektplanene vil ferdigstilles før nyttår, og arbeidet i 2018 vil være konsentrert om iverksetting av prosjekter og tiltak som skal bidra til ønsket måloppnåelse for brukerne våre.

Øvrige prioriterte oppgaver er satt opp nedenfor.

Oversikt over satsingsområder, mål og effekter
Satsingsområde eller prosjekt Mål og effekt
Pilotprosjekt «Bedre tverrfaglig inn­sats» Tidlig oppdagelse av barn og familier med utfordringer samt helhetlig og koordinert innsats.
Foreldreveiledning Et variert tilbud som både dekker tidlig innsats og intensiv innsats i familier med komplekse utfordringer.
Oppfølging av handlingsplan for barn med særlige utfordringer, funksjons­nedsettelse, psykisk helse eller rus Følge opp realisering av mål og tiltak i vedtatt handlingsplan.
Handlingsplan for barn med særlige utfordringer, funksjonsnedsettelse, psykisk helse eller rus Skal med en tverrfaglig tilnærming og forankring peke ut de viktigste tiltak de kommende fire årene.
Barn som pårørende Utvikle et felles system for bistand til barn som pårørende i Askøy.
Dimensjonering og innhold i tilbudet til enslige mindreårige flyktninger (EMF) Finne en robust dimensjonering av tilbudet til EMF som er mindre sårbar for endringer, og som ivaretar faglige og økonomiske hensyn.
Styrke samarbeid mellom helsestasjon og barnehage Videreføre satsing på ressursteam og samhandlingstiltak for enkelt­barn og grupper.
Seksuell helse hos ungdom med flyktninge­bakgrunn Ungdom med flyktningebakgrunn gis tilbud om gruppeoppfølging med mål om å hjelpe de til å ivareta god seksuell helse samt hindre kjønns­sykdommer, kjønnslemlestelse og overgrep.
Helhetlig koordinering for familier       Øke kvaliteten på koordinering i komplekse saker. Prosjektet har tre målgrupper:
1)       Familier med svært sammensatte behov der gjerne flere familie­medlemmer har behov for koordinerte tjenester
2)      Ungdom i overgangsfasen til voksentjenester, samt
3)      Svært syke og døende barn
Vold og overgrep Styrke kompetansen og forståelsen av ansvaret for å avdekke vold og overgrep samt ivaretakelsen av meldeplikten til barnevernet. Ulike grep skal sikre dette, herunder styrking av samarbeidet mellom helsesøster­tjenesten og barneverntjenesten samt revisjon av handlings­plan mot vold og overgrep. Styrke samarbeidet mellom helsesøster­tjenesten og barnevern. Revidere plan.
Helhetlig koordinering for familier Tre koordinatorer i 50 % stilling hver.

 

NAV

NHO melder i sin siste kvartalsrapport om økende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette harmonerer godt med NAV Askøys opplevelse. Det er vanskeligere å finne jobb til de med lav kompetanse, noe som omfatter mange av sosialstønadsmottakerne. Samarbeid mellom arbeidsgivere, utdanningssektoren og NAV er viktig for at vi skal lykkes, – både med å dekke arbeidslivets behov og med å skape økt sysselsetting og bedre levekår. NAV Askøy prioriterer oppfølging av ungdom, både med eksisterende tiltak som VEMA, samt tettere oppfølging av ungdom med aktivitetsplikt. Videre møter vi utfordringene til familier gjennom Levekårsteamet. Målet er at vi med samlet god innsats overfor familiene øker tilknytningen til arbeidslivet og bedrer deres boligsituasjon.

NAV har videre prøvd ut gruppeoppfølging av mindre grupper brukere. Konsepter som "iJobb" og "VEMA Pluss" har gitt gode resultater i forhold til økt arbeidsdeltakelse. Målet er bedre livssituasjon og økt grad av selvforsørgelse for disse brukerne. NAV Askøy ønsker å ha god kontroll på økt arbeidsmengde knyttet til nye søkere, likevel slik at vi har kapasitet til å satse på tiltakene som virker.

Vi ser også en økning i søknader om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. KVP er et satsingsområde for å gi kvalitativ god oppfølging, med god avklaring for den enkelte. Dette både i forhold til stønadsrettigheter og arbeidstilknytning.

Mange av sosialstønadsmottakerne har rus- og, eller psykiatriutfordringer. NAV Askøy oppretter nå et IPS-team. Arbeidet skal bidra til at denne brukergruppen i større grad kommer i ordinært inntektsbringende arbeid. Dette vil være et gode for den enkelte bruker, samt en positiv, langsiktig effekt i forhold til offentlige stønadsordninger.

NAV Askøy satser også videre på utvikling av boligoppfølging. Økning i bruk av midlertidige boliger følges opp med mål om kortvarige opphold med overgang til fast bolig. Satsingen er også knyttet til boligkontoret og boligsosialt velferdsprogram.

Helse og omsorg

Ut fra utfordringsbildet og målsetningene i "Aktiv og trygg omsorg – hele livet" er nedenforliggende satsingsområder prioritert.

Satsingsområder, mål og tiltak i prosjekt "Aktiv og trygg omsorg, hele livet
Satsnings­område Mål Tiltak
Forebygging og tidlig innsats         Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig hjemme i egen bolig.  Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Utvikle videre utøvende team av hjemmetrenere
Utvikle dagsentertilbud – også for yngre demente
Dreie tjenestene til mer innsats på forebyg­gende tilbud lavt i omsorgstrappen og bruke frisklivstenkning i alle våre tiltak og ha særlig fokus på rehabilitering.     Videre utvikling av frisklivssentralen med ulike tilbud. Videre arbeid med prosjektene:
(1) rehabilitering for kreftpasienter, og 
(2) hjerterehabilitering
Opprette flere individuelle planer, og øke antall koordinatorer. Øke driftstilskuddet for flere privatpraktiserende fysioterapeuter.
Hjemmebaserte tjenester og heldøgns helse- og omsorgs­tjenester             Utvikle bærekraftige tjenester slik at brukerne får nødvendige tjenester når de trenger det. Forsterke innsatsen i hjemmet for å redusere behovet for ressurser høyere i omsorgstrappen. Skille tydeligere mellom behandlings- og rehabiliteringsoppgaver og omsorgsoppgaver som trygghet, sosial kontakt og praktiske gjøremål.             Utrede og planlegge for omsorgsboliger for demente og personer med alderspsykiatriske lidelser
Differensiere omsorgsboligstruktur
Oppfølging av prosjekter i programplan Aktiv og trygg omsorg – hele livet
-  Velferdsteknologi
-  Utvikling av tillitsmodellen – optimalisering av forvaltning
-  Helhetlig og optimalisert pasientflyt
Utreder Helsetunområdet til å bli Askøy lokal­medisinske senter. Etablere brukerråd for Helse og omsorg sine sykehjem.
Rekruttering og kompetanse Til enhver tid å ha nok kompetanse og arbeids­kraft til å dekke tjenestebehovet.    Etablere prosjekt Rekruttere – utvikle og beholde som en del av programplanen
Ta i bruk e-læringsmoduler for basiskunnskap

 

Tjenester for utviklingshemmede

Forebygging og tidlig innsats
Satsnings­område Mål Tiltak
Forebygging og tidlig innsats     Bidra til egenmestring og utsette store hjelpe­behov     Videreutvikle ambulerende tjenester for å forebygge og utsette store hjelpe- og bolig­behov
Skatte kunnskap om framtidig behov for tjenester ved tett samarbeid med saks­behandlere og andre samarbeidsparter i kom­munen
Ta i bruk Individuell plan for å koordinere tjenestetilbudet
Bidra til at pårørende som ressurs bevares lengst mulig ved veiledning og dialog
Arrangere temakvelder for unge brukere
Avlastning     Etablere et fullverdig tilbud om skjermet avlastning  Tilrettelegge lokaler for skjermet avlastning
Bygge kompetanse og kjennskap til personer som har behov for skjermet avlastning
Ha et avlastningstilbud med «rett kvalitet»   Forventningsavklaringer skal gjøres før vedtak fattes
Økt samhandling med annen fagkompetanse i kommunen (PPT, barnevern, barnehage, skole, kultur)
Utarbeide rutine for å fange opp behovs­endringer
Boformer og tjenester i hjem­met    Differensiere botilbudet til boliger med og uten døgn­bemanning  Omgjøre noen boliger til tilbud uten døgn­bemanning
På lengre sikt kan omsorgsboligene på Flagget disponeres av personer med utviklings­hemming, og vil bestå av boliger med og uten døgnbemanning
Videreutvikle Furubakken som et tilbud av boliger med og uten døgnbemanning  Kompetansespredning og hospitering
Øke kompetanse på omsorg ved livets slutt
Aktivitetstilbud      Utvikle tilpasset aktivitets­tilbud   Opprette treffpunkt for familier
Utvidet bruk av sanserommene
Økt samarbeid med frivillige for å skape nye fritidstilbud og aktiviteter
Flere skal få tilbud om menings­fullt arbeid   Bistå utviklingshemmede slik at de kan bli kvalifisert til varig tilrette­lagt arbeid
Utvide arbeidstilbudet ved Soltunet dagsenter etter hvert som nye brukere kommer inn i tjenesten
Avklare bruk av Trigger-bygget ved terapi­badet
Velferdsteknologi Øke bruken av velferds­teknologi Delta i prosjekt for velferdsteknologi som en del av program­plan Aktiv og trygg omsorg – hele livet
Kompetanse og opplæring    Våre ansatte skal ha nok kompetanse til å gi forsvarlige tjenester    Utvikle opplæringspakke/kompetanseplan for nyansatte og ufaglærte
Økt bruk av kvalitetssystemet
E-læringsplan for hvilke kurs som skal tilbys våre ansatte
Gjennomføre faste opplæringssamlinger, vår og høst
Utfordrende atferd   Redusere utfordrende atferd   Internkurs to ganger i året om Helse- og omsorgs­tjenesteloven kapittel 9
Prioritere stabile personalgrupper rundt personer med betydelig atferdsproblem
Ivaretagelse av personalet som opplever utfordrende atferd
    Øke den generelle kompetansen hos personalet om faktorer som kan utløse utagerende atferd

 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top