Det drives aktivt effektiviserings- og omstillingsarbeid i alle fagavdelinger. NAV går nye veier innenfor sysselsettingsarbeidet og aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere. Denne innsatsen er nødvendig for å få flest mulig til å mestre eget liv. Samfunnsmedisinsk avdeling får nye oppgaver innen nødnett og akuttmedisin, samt fastlegenes rolle.

"Omstilling 2020" er et viktig instrument for å møte utfordringene og utviklingstrekk i kommunen. Det er etablert fem program i Kommunalavdeling levekår:


PROGRAM: Aktiv og trygg omsorg – hele livet

Tidligere var dette omstillingsarbeidet kalt «Snu omsorgstrappen». Følgende mål og veivalg er vedtatt i Utvalg for levekår i juni 2016. De viktigste prosjektene de neste årene er tillitsmodellen inklusivt tjenestedesign, pasientflyt, velferdsteknologi og rekruttere og beholde.

Mål

 • Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen bolig.
 • Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale mål om gode omsorgstjenester.
 • Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med vekt på forebygging og tidlig innsats (BEON-prinsippet).
 • Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet.
 • Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres og utgifter for omsorgstjenester reduseres til under gjennomsnittet for kommune-gruppe 13 (måltall for innbyggere 80 år og eldre) i KOSTRA innen 2020.

Forventede gevinster

 • Flere brukere bo lengre i egen bolig ved at tidlig innsats og forebygging vektlegges.
 • Økt trygghet hos brukere og pårørende.
 • Økt egenmestring og selvstendighet.
 • Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk.
 • Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen.
 • Redusert behov for institusjonsplasser.
 • Styrket samhandling på tvers av fagområder.
 • Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i brukerens behov og ressurser. Riktige tjenester til riktig tid.
 • Redusere driftsutgifter – effektiv ressursutnyttelse.

PROGRAM: Boligsosialt velferdsprogram

Askøy ble med i Husbanken sitt program for boligsosialt arbeid i 2015, et samarbeid med tidshorisont til 2020. Hovedfokuset er å sikre gode og trygge boliger, boligløsninger og bomiljøer for innbyggerne generelt og vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha et trygt sted å bo, få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det er et særskilt fokus mot barnefamilier og unge som ikke bor bra.

Mål

 • Få en mer differensiert boligmasse.
 • Sikre riktig bruk av kommunale boliger og økt bruk av virkemidler.
 • Sikre at tjenesteapparatet har kompetanse til bo-oppfølging og hva dette innebærer.
 • Etablere ambulant oppfølgingstilbud.
 • Få en god analyse av kommunens boligsosiale utfordringer som grunnlag for videre utvikling.
 • Integrere boligsosiale utfordringer i planstrategier, budsjett- og økonomiplaner og rullere den boligsosiale handlingsplanen.
 • Sørge for at prosesser er dokumentert i kommunens kvalitetssystem og derved blir revidert jevnlig.

Forventede gevinster

 • Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig.
 • Innbyggere bor lengre hjemme i egen bolig.
 • Variert og tilpasset boligmasse for innbyggerne.
 • Færre søkere til kommunale utleieboliger.
 • Færre søknader til bemannede boliger og institusjonsplasser.
 • Økt kompetanse på boligsosiale utfordringer hos ansatte.
 • Bruk av økonomiske virkemidler på en fleksibel måte tilpasset den enkeltes behov.
 • Tydeligere informasjon om boligsosiale rettigheter.
 • Redusere sosiale ulikheter og forhindre sosial arv.
 • Unngå opphoping av vanskeligstilte i enkeltområder.

PROGRAM: Inkludering

"Program inkludering" har til hensikt å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger som bosettes i Askøy kommune. Slik at de skal kunne ha mulighet til å delta i utdanning, yrkesliv, i lokalsamfunn, politiske fora og fritidsaktiviteter på lik linje med andre innbyggere i kommunen. Det arbeides med å konkretisere, prioritere og deretter prøve ut konkrete prosjekter innen tre områder: (1) Kvalifisering; arbeid og utdanning, (2) Deltakelse; samfunn, kultur og fritid, og (3) Oppvekst; barn, unge og familier.

Mål

 • Flyktninger i Askøy blir selvstendige og økonomisk selvhjulpne gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsliv.
 • Flyktninger opplever seg inkludert og akseptert og blir aktive samfunnsdeltakere som deltar på sosiale, kulturelle og politiske arenaer.
 • Barn med flyktningebakgrunn gis likeverdige muligheter i oppveksten for utdanning, trivsel og deltakelse.
 • Det lykkes å skape en helhetlig innsats og tverrfaglig kompetanse og samhandling mellom de ulike tjenestene i arbeidet med inkludering av flyktninger.

Forventede gevinster

 • Økt opplevelse blant flyktninger av å bli inkludert og være en del av samfunnet.
 • Økt deltakelse i arbeidsliv, utdanning, fritidsarenaer og lokalsamfunn for både barn og voksne.
 • Bedre fysisk og psykisk helse blant flyktninger.
 • Mindre utenforskap og derav følgende konsekvenser som kriminalitet og mistrivsel.
 • Bedre oppvekstvilkår og redusert barnefattigdom i neste generasjon.
 • - Kompetanse og systemer som sikrer god og helhetlig oppfølging i arbeidet med flyktninger.

PROGRAM: En landsby rundt sårbare barn og familier

Program «En landsby rundt sårbare barn og familier» har som hovedmål å fremme sårbare familiers evner til gode valg for seg selv, barns utvikling og framtidsmuligheter gjennom bredere tilbud om familieveiledning, økt bruk av familieråd, bedre tilbud om veiledning til omsorgsfamilier samt systematisk og metodisk intern veiledning.

Mål

 • Å fremme sårbare familiers evner til gode valg for seg selv, barns utvikling og framtidsmuligheter.
 • Samhandling som gir barn, ungdom og familier opplevd medvirkning, sammenheng og forutsigbarhet i tiltak som blir gitt.
 • Tydeliggjøre barneverntjenestens samfunnsoppdrag og mandat for å sikre riktig bruk av ressurser.
 • Bedre forebygging og økt håndtering av kriser for barn, ungdom og familier.
 • Tiltak utformes slik at slekt og nettverk gis mulighet til å bidra til løsninger sammen med barn, ungdom og familier.
 • Kunnskapsbaserte, effektive og trygge tjenester med godt omdømme, der tjenesten er en synlig samfunnsaktør.

Forventede gevinster

 • Færre akuttplasseringer etter Lov om barneverntjenester.
 • Et tilgjengelig tjenesteapparat i akutte krise- og stabiliseringsfaser.
 • Færre kjøp av institusjonsplasser og tiltak hos eksterne aktører i barnevernet.
 • Flere plasseringer i familie, slekt, nettverk der det er vedtatt plassering av barn og ungdom utenfor hjemmet.
 • Færre brudd i omsorgshjem.
 • Bruk og videreutvikling av gode digitale verktøy.
 • Et dimensjonert tilbud om familieveiledning for definerte målgrupper utenfor barneverntjenestene.
 • Fag- og tiltaksutvikling for flere definerte målgrupper på tvers av avdelinger og tjenester

PROGRAM: Barnefattigdom

Vi vet at barn med levekårsutfordringer i større grad opplever fysiske og psykiske helseplager og trives dårligere på skolen. Derfor er arbeidet for å redusere sosial ulikhet viktig folkehelsearbeid. Disse negative konsekvensene er også blitt synlige i Askøy gjennom levekårsundersøkelsen som ble gjennomført på mellomtrinnet. Denne undersøkelsen viser at barn fra lavinntektsfamilier på Askøy har færre venner, trives dårligere på skole og at det er barn som ikke kan delta på arenaer som skolearrangementer og barnebursdager på grunn av familiens dårlige økonomi. I programmet jobbes det med prosjekter innen tre områder; lavinntektsfamilier, barnehage og skole, samt fritid.

Mål

 • Redusere barnefattigdom og konsekvensene av det å vokse opp i lavinntektsfamilier.

Forventede gevinster

 • Det lykkes å få flere foreldre over i utdanning, arbeid eller stabil inntekt. Det vil bedre oppvekstsvilkårene til barna og redusere de negative konsekvensene som økt sannsynlighet for psykiske og fysiske vansker.
 • Sosial inkludering på de arenaer andre barn er. Dette kan hindre den negative opplevelsen av å vokse opp med barnefattigdom og kan bidra til vennskap og bedre psykisk helse for disse barna.

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top