Skole

I 2017 ble Skole styrket med 6,8 millioner kroner. I tillegg kom tilskudd til tidlig innsats for trinnene 1.til 4.. Det bør være en målsetting å trappe opp ytterligere de kommende årene slik at en når målet om en samlet styrking på 20 millioner kroner. Økt bemanning vil gi bedre rammebetingelser for å kunne gi god tilpasset opplæring, og å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle. Forvaltningsrapporten om spesialundervisning påpeker at det er behov for å vurdere forsvarligheten i sammensetningen av grupper og klasser. Flere skoler i Askøy har store klasser med lav bemanning. Rådmannen har ikke funnet rom for å øke lærertettheten i 2018, men vil ha Kommunestyrets mål fra 2016 med videre: «Det er behov for å øke voksentettheten i skolene, herunder PPT».

De siste årene er det investert mye i digitale læremidler i askøyskolen. Dette gjør at vi i dag har digitale tavler i alle klasserom og antall elever per PC er redusert betydelig. Flere maskiner i skolene gir også økt behov for driftsmidler. Forrige skoleår var det en pilot ved Kleppestø barneskole og Kleppestø ungdomsskole der fagarbeider blir ansatt for å løse tekniske oppgaver slik at IKT-ansvarlig (lærere) får frigjort tid til arbeid med pedagogisk bruk av IKT. Det er ønskelig at endringen kan gjøres i hele askøyskolen. Rådmannen har ikke funnet rom for å ansette fagarbeidere IKT.

Flere elever melder i elevundersøkelsen at de opplever mobbing i askøyskolen. Skal vi lykkes med målsettingen om mobbefri oppvekst i Askøy vil det være nødvendig å styrke det sosialpedagogiske arbeidet med andre profesjoner som kan bistå skolens lærere og ledelse i å sikre et trygt og godt skolemiljø. Utvalg for oppvekst, UFO, har vedtatt et mål om miljøarbeidere ved alle ungdomsskolene. I rådmannens forslag er det tatt inn fire slike stillinger med 5/12-års virkning i 2018. Skal vi lykkes med en god overgang til videregående opplæring der elevene fullfører, vil enkeltelever ha behov for nødvendig hjelp og støtte på veien. I 2017 fikk kommunen ikke ta del i statlige midler til LOS, men her vil det bli gjort nytt forsøk ved neste anledning.

Fra skolestart 2015 innførte Askøyskolen utvidet åpningstid i Skolefritidsordningen, SFO,  ved alle skoler tilsvarende «Bergensmodellen». Kvalitetsplan for SFO er også under arbeid, med mål om å kunne gi et godt og likeverdig SFO-tilbud ved alle skolene. Foreldrebetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag opp til at foreldrebetalingen i 2018 ikke økes, men holdes på 2017-nivå.

Skole har i dag 240 % årsverk for å gi logopedisk hjelp til elever og voksne. Under 1,9 årsverk blir brukt til grunnskoletilbud, noe som langt fra dekker behovet. Cirka 50 % stilling er øremerket voksenopplæring. De siste årene har vi sett et økende behov for logopedisk hjelp til voksne. Ressursen til elever i grunnskolen har ikke økt de siste årene og det er ikke forslag om å øke i 2018.

Barnehage

Barnehagesektoren har hatt en kraftig vekst over mange år. De siste ti årene er tallet på barn i barnehage økt med 503, fra 1.576 i 2007 til 2.079 i 2016. I omtrent samme tidsperiode er åtte små barnehager lagt ned og erstattet med store barnehager. Tre av barnehagene har utvidet driften. Tilsvarende er det siden 2005 kommet regelendringer og økte krav til sektoren. Utgangspunkt er lov om barnehager, rammeplan for barnehager (2006), Stortingsmelding 41 (2009) om Kvalitet i barnehagen, NOU 2010 "Med forskertrang og lekelyst", revisjon av rammeplan 2011, ny NOU 2012 "Til barnas beste", Stortingsmelding 24 (2013) Fremtidens barnehage, Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi 2014-20", Stortingsmelding 19 (2016) "Tid for lek og læring", revidert lov 2016 med nye krav og føringer, ny rammeplan 2017 – med ytterligere krav og føringer.

En av føringene som er kommet, er sikring av barn med særlige behov. Her ble det fremmet sak i 2016 med melding om betydelig økt saksbehandlingsmengde. Det har slått til. Grunnet begrensede ressurser har avdelingen gitt mange avslag, og mange har kun fått moderate tilskudd til tilrettelegging. Dette fører igjen til klager og nye runder med saksbehandling. Fylkesmannen opphevet i perioden 1.12.16 til 13.3.17 sju kommunale vedtak. De siste årene har avdelingen bestått av fagsjef 100 %, rådgiver 180 %, konsulent 100 %. I tillegg kommer en leder for støttetjenestene i 80 % stilling. Det er ikke mulig å sikre innfrielse av nye krav med slik bemanning. Det er på denne bakgrunn rådmannen styrket fagavdelingen sentralt med en rådgiverstilling fra 1.8.17. Denne foreslås innarbeidet i rammene i årene som kommer.

Det er bebudet innføring av norm for bemanningstetthet og for bedre pedagogisk bemanning i barnehagene. Dette er ikke fullfinansiert fra statens side, men rådmannen tar til etterretning at normen innføres.

Avdelingen sliter med å sikre individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Det er nå cirka 22 årsverk med fagarbeidere og assistenter som fordeles på 28 barnehager. Siste barnehageår kom det inn 80 søknader fra barnehagene om slik støtte, tilsvarende 60 årsverk.

Det er lagt inn styrking av tilbud om spesialpedagogisk hjelp med 1,5 årsverk. Behovet er større og rådmannen vil fremme sak som belyser dette grundigere når vi har fått erfaringstall etter endringen som kom i 2016.

I UFO 28.09.2017 ble sak om IKT i barnehagene behandlet. Bruk av IKT er en føring gitt i rammeplanen. Her trengs innkjøp 1,03 millioner kroner og midler til drift.

Behovet for midler til kompetanseutvikling er stort.

Fagavdeling kultur og idrett

I forbindelse med programmet "Mobbefri oppvekst" har UFO gått inn for å styrke samarbeidet i og mellom frivillige lag og mellom kommunen og lagene ved å opprette stilling som miljøarbeider. Rådmannen har lagt det inn med 8/12 virkning i 2018. Hovedgrepet skal være koordinering av arbeid tett på barn og unge ute i miljøene der de er.

Kulturskolen har vokst og ventelistene er lange. Det er behov for å styrke funksjonene planlegging, koordinering og utviklingsarbeidet i skolen. I 2014 ble det tatt bort en administrativ stilling ved skolen og på et tidspunkt bør den føres tilbake med minimum 50 % stilling som avdelingsleder. Personalansvar for deler av lærerstaben vil være noe av porteføljen. Rådmannen har ikke funnet rom for dette tiltaket.

Biblioteket skulle vært tilført 150.000 kroner i driftsmidler. Slik kunne kommunedelplanens intensjoner om tilbud til førskolebarn, (Bære-meisen), og medietilbudet på biblioteket blitt ivaretatt.

«Flere farger» ser ut til å bli et godt inkluderingstiltak etter intensjonen. Prosjektet er finansiert ved eksterne midler. En videreføring vil kreve budsjettmidler i størrelsesorden 300.000 kroner årlig.

PPT

PP-tjenesten har fått betydelig flere oppgaver grunnet endringene i barnehagelov og opplæringslov. I tillegg er det etterslep av saker grunnet lang saksbehandlingstid. Tjenesten er styrket noe i 2016 og mer i 2017. I tillegg har den flyttet til Energigården, noe som kan bidra til enda mer samarbeid med skole og barnehage. Det legges ikke opp til ytterligere styrking i 2018. Tjenesten vil i 2018 konsolidere seg med den nye bemanningen og få tid til å vurdere neste trinn i sitt arbeid ut mot skolene og barnehagene. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at det vil være behov for flere personellressurser i årene som kommer.


Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top