Kommunalavdelingen har over lang tid vært effektivisert og rasjonalisert. Dette fremgår i statistikk over lærertetthet, voksentetthet, årsverk på bibliotek og i PPT. Omstilling i denne avdelingen har hatt som mål å bedre personellinnsatsen og derved kvaliteten i tjenestene, og det er vedtatt politiske mål om økt bemanning. Både skole og barnehage har ambisjoner om økt bruk av digitale hjelpemidler. Et tiltak i så måte er heldigital skole i Hetlevik.

"Mobbefri oppvekst" er et program for å sikre gode og trygge skole- og oppvekstmiljø. Prosjektene her er viktige bidrag til å oppnå visjonen om null mobbing og dermed øke læringsutbyttet til elevene. Tiltaket om miljøarbeidere vil gi en ekstra giv i arbeidet, og samtidig effektivisere arbeidet mot skolevegring og frafall. Miljøarbeiderne vil bistå lærere, skoleledere, Ressursteam og PPT slik at det totale oppvekstmiljøet bedres.

 

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag

Alle tall i hele 1.000 kroner

Kommunalavdeling oppvekst   B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Fagarbeider IKT Skole 1 600 1 600 1 600 1600
Økt lærertetthet Skole 2 000 2 000 2 000 2 000
Logopedi Skole 300 720 720 720
Effekt av vedlikehold, tilskudd private (i tillegg til det som ligger i rammen) Barnehage 0 0 6 750 6 750
IKT satsing (PCer, utstyr) UFO 71/17 Barnehage 1 030 1 030 3 811 3 811
IKT tekniker UFO 71/17 Barnehage 300 600 1110 2220
Tilrettelegging barn med nedsatt funksjonsevne Barnehage 1 300 1 300 1 300 1 300
Ytterligere styrket tilbud spesialpedagogisk i barnehager (2 årsverk) kommunale og private Barnehage 1 400 1 400 1 400 1 400
Bortfall statlig tilskudd minoritetsspråklige Barnehage 462 462 462 462
Videreføre økt åpningstid Furuly og Ask barnehage Barnehage 167 520 1 150 1 600
Assisterende rektor – kulturskolen (0,5 årsverk) Kultur og idrett 360 360 360 360
Ungdomsarbeider, Flimmer (0,5 årsverk) Kultur og idrett 300 300 300 300
Kulturelle bæremeisen Kultur og idrett 50 50 50 50
Kulturelle skolesekken Kultur og idrett 100 100 100 100
Bibliotek - mediebudsjett Kultur og idrett 100 100 100 100
Tilskudd til Herdla museum Kultur og idrett 75 75 75 75
Kommentar (Søknad fra Herdla museum): Da Herdla museum gikk inn i konsolideringen Museum Vest var tilskuddet fra kommunen på kr 900 000. Det faste tilskuddet ble i 2012 hevet med kr 150 000 til kr 1 050 000. Dette skjedde på bakgrunn av et innspill fra museet der en påpekte at tilskuddet hadde stått fast i 7 år samtidig som museet hadde fått nye oppgaver og åpnet en ny avdeling på Herdla fort.          
Det har nå gått snart 6 nye år uten at tilskuddet er justert. I denne perioden har Museum Vest gått inn med et fast tilskudd til en stilling som formilder ved museet (fra og med august 2015). Dette tilsvarer et årlig tilskudd på nærmere 700.000 kroner. Dette har medført økt aktivitet ved museet og har gjort det mulig å heve ambisjonene for driften. Museum Vest er videre inn med en 40 % stilling som mekaniker. I tillegg kommer fellestjenestene fra Museum Vest i form av utstillingsarkitekt, hjelp til forvaltning med mer. Totalt så innebærer dette at Museum Vest er inne med tjenester og tilskudd som kostnadsmessig er på om lag det samme nivået som det kommunale tilskuddet. Innenfor Museum Vest er nok Herdla den avdelingen som har kommet best ut de siste 5 årene med hensyn til fordeling av fellesressurser.          
Når vi nå søker om å få økt det faste tilskuddet så er dette primært for å få kompensasjon for lønns- og prisstigningen i årene som har gått siden sist justering. Dette er en søknad vi vil komme med uavhengig av at vi nå har kunnet flytte inn i nytt, flott museums­bygg. Ellers er en økning ikke minst viktig når vi skal argumentere for at Herdla museum fremdeles skal komme godt ut når felles­tjenestene i Museum Vest skal fordeles på avdelingene rundt i kommunen.          
Sum kommunalavdeling oppvekst Oppvekst 9 544 10 617 21 288 22 848

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top