Figur 21 Ressursfordeling Oppvekst

Figur 21 - Diagram som viser ressursbruken i avdelingen

Tabell: Hovedtall for kommunalavdeling oppvekst

Alle tall i hele 1.000 kroner
Kommunalavdeling oppvekstB 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Administrasjon 4.857 4.857 4.857 4.857
Grunnskole 375.644 378,4 378.632 378.845
Voksenopplæring 3,95 3,95 3,95 3,95
PPT 10.903 10.902 10.902 10.901
Barnehage 329.361 345.687 357.462 366.199
Kultur og idrett 23.295 23.293 23.292 23,29
Sum kommunalavdeling Oppvekst 748,01 767.089 779.095 788.042

 

Oppgaveområde

Kommunalavdeling oppvekst består av fire avdelinger

Skole

 • Driver 17 barne- og ungdomsskoler og Askøy Voksenopplæringssenter.
 • Avdelingen har ansvar for grunnskoleopplæring innvandrere og er skolefaglig rådgiver opp mot fagavdeling teknisk når skoler skal utbygges.
 • Det er de siste seks årene foregått en betydelig endring av organisasjonen. Utviklings- og endringsarbeidet konsentrerer seg om pedagogikk, ledelse, kompetanseheving, samt oppfølging av lov- og forskriftsendringer.
 • I 2016 startet man opp lederutviklingsprogrammet «Elevsentrert ledelse».
 • Avdelingen har også en mindre seksjon for utøvende logopedi med 2,4 årsverk som betjener både barn og voksne – det er et spørsmål om deler av disse oppgavene med ressursene burde ligge i kommunalavdeling levekår.

Barnehage

 • Har ansvar for drift av ni kommunale barnehager og betjener i tillegg 18 private barnehager.
 • Avdelingen har de siste årene drevet med utstrakt kvalitetsarbeid, der gode standarder, rutiner og kompetanseheving for ansatte er stikkord.
 • Avdelingen har en underavdeling for pedagogiske støttetjenester – denne server både private og kommunale barnehager.

Fagavdeling for idrett og kultur

 • Organisert i sju seksjoner med ansvarlige for Frivillighetssentralen, Strusshamn kultursenter, Kulturskolen, Idretts- og nærmiljø, Allment barn- og ungearbeid, allment kulturarbeid og bibliotek.

PP-tjenesten

 • Som lovpålagt sakkyndig instans for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn 0-16 år, voksnes rettigheter innenfor Opplæringsloven, utsatt skolestart, behov for alternativ skolehverdag, behov for alternativ supplerende kommunikasjon, samt syn og hørsel.
 • PPT har ansvar for å hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særlig behov. Dette innebærer også krav om systemrettet arbeid og fokus på ivaretakelse av tilpasset opplæring.
 • Leder i PPT er plassert direkte under kommunalsjef i linjen.

Askøy har en ung befolkning og kommunalavdelingen har et omfattende ansvar for å sikre kvalitet i tilbudene til barn og unge, samt bidra til vekst og utviklingen innen kultur og idrettslivet. I programmet "Mobbefri oppvekst "som ble vedtatt i 2016 har avdelingen utviklet fire større prosjekter. Av disse er to plassert i Skole og to hos Barnehage. Kulturavdelingen er med i to av prosjektene. PPT vil etter hvert også komme med i disse i større grad.

I PS-sak 8/17 sluttet kommunen seg til et utviklingsprosjekt i regi av KS: «Den gode barnehage- og skoleeier». Her deltar politisk ledelse ved ordfører, varaordfører, leder og nestleder i Utvalg for oppvekst, Hovedtillitsvalgte for skole og barnehage, rådmann, kommunalsjef, begge fagsjefene, en styrer, en rektor samt leder for PPT. Her defineres nå-situasjonen og mål og tiltak settes opp med tidsfrister og ansvarshavende. Prosjektet, som allerede har medført konkrete tiltak og vedtak skal gå frem til sommeren 2019.

Status

Kommunalavdeling oppvekst sin andel av netto drift i kommunen er stabil. I 2016 viste regnskapet 51,5 % andel og for 2017 vil den være 49 %.

Skole

Askøy ligger fortsatt lavt i lærertetthet, fagarbeidertetthet (assistenter med flere) og i driftsutgifter per elev i grunnskolen (se Tabell 15).

Tabell 15: Lærertetthet og driftsutgifter
Kommunalavdeling oppvekst 2013201420152016
Årsverk (brutto) for undervisningspersonale Askøy 313 320,7 329,6 324,4
Lærertetthet 1.til 7.trinn   Askøy 15-Jan 15 15-Apr 15-May
K-13 14 14-Feb 14-Feb 14-Feb
Nasjonalt 13-Mar 13-Apr 13-Apr 13-Apr
Lærertetthet 8.til 10.trinn   Askøy 17-May 17-Mar 16-Apr 17-Apr
K-13 14-Aug 14-Sep 14-Sep 15
Nasjonalt 14-Mar 14-Mar 14-Feb 14-Feb
Lærertetthet 1.til -10.trinn   Askøy 15-Aug 15-Aug 15-Jul 16
K-13 14-May 14-Jun 14-May 14-May
Nasjonalt 13-May 13-May 13-May 13-May
Driftsutgifter per elev   Askøy 87.197 89.262 94.228 97.695
K-13 94.105 97.081 100.031 113.475
Nasjonalt 101.938 105.630 108.511 112.208
 K-13 er KOSTRAgruppen som vi er med i      

Etter innføring av eiendomsskatt i 2017 og med statlige tilskudd for å sikre tidlig innsats på 1.til 4.trinn er det gitt rom for å bedre lærertettheten. Dette vil fremkomme i tallene for 2017 når de foreligger. Det er behov for å gå inn i prognosematerialet med tanke på ajourføring av grunnlaget for elevtallsutviklingen. Dette bør gjøres i 2018.

Status for grunnskolen er utførlig behandlet i Kvalitetsmelding skole for 2017 som var oppe som sak i Utvalg for oppvekst, UFO, 5.10.2017 og Kommunestyret 2.11.2017. Det er ikke funnet rom for ytterligere bedring av lærertettheten i 2018 innenfor rammene, slik Kommunestyret har gjort vedtak om. Skole fortsetter lederutviklingsprogrammet "Elevsentrert ledelse" med økonomisk støtte fra KS. Samtlige skoleledere og rådgivere på fagavdelingen deltar.

Barnehage

Det er fortsatt overkapasitet i barnehagene våre, noe som medfører at alle barn som ønsker det, får plass. Veksten i fødselstallene har avtatt. Rådmannen legger derfor opp til å utsette bygging av nye barnehager minimum to år til. Situasjonen kan endre seg igjen og det er viktig å være parat dersom barnehagene fylles igjen.

I perioden fra 2008 til 2016 har avdelingen hatt reduksjon i rammene tilsvarende 43 årsverk. Dette medførte at Askøy nesten hadde laveste voksentetthet i landet. I 2017, – som følge av eiendomsskatt ble rammene økt slik at det er ansatt 3,8 årsverk til fordeling på de kommunale barnehagene. Konsekvensene av dette ligger inne i rammene i økonomiplanperioden.

En følge av god barnehagedekning er at mange nullåringer har fått plass. Dette medfører relativt sett en dyrere drift sammenliknet med de kommuner der andelen nullåringer er liten. Rådmannen anser full dekning som et kvalitetstegn, som vil kunne sikre tidlig innsats på en god måte, samt styrke språkutviklingen hos barna.

Fagavdeling kultur og idrett

Biblioteket fikk en styrking i 2017 som følge av innføring av eiendomsskatt. Dette gir bedre formidling og styrking av tjenestene ut mot skolene, og økte åpningstider. Det er fremdeles langt igjen før bemanningen på biblioteket er tilfredsstillende og på nivå med sammenlignbare kommuner, noe som ville tilsi 13 årsverk.

Kulturskolen har utviklet seg og det kommer stadig flere søkere. Det er fortsatt lange ventelister med elever som ønsker seg tilbud og undervisning og skolen er underbemannet på ledersiden.

Avdelingen måtte i 2017 avse store ressurser til Bergen2017 – der Askøy var en av vertskommunene sammen med Fjell, Øygarden og Bergen; faglig og organisatorisk bidro avdelingen til et vellykket VM. Innen kultur- og idrettsfeltet finnes det en rekke tilskuddsordninger som avdelingen benytter seg maksimalt av.

PPT

PP-tjenesten har de siste årene vært gjennom flere endringer. Det er blitt tydeligere fokus på system- og veiledningsarbeidet. Dette har skjedd ved deltakelse i skolenes ressursteam, innføring av kontaktpersoner for skolene, «fastdager» på skolene og intern organisering i team og nettverk. Avdelingen har i mange år hatt i underkant av 10 årsverk i tillegg til konsulent og leder. Som følge av styrking av budsjett er det nå ansatt tre nye rådgivere fra høsten 2017.

Saksbehandlingstiden er per 1.10.2017:
- Henvist fra foreldre eller barnehage: Tre måneder
- Henvist fra foreldre eller skole: Seks måneder

Tjeneste forventer at saksbehandlingstiden vil gå ytterligere ned fra 1.1.18.

PPT har et utstrakt samarbeid med fagavdelingene skole og barnehage. Gjennom nettverket ASK veileder tjenesten cirka 20 ansatte hver måned, det gjelder både skole og barnehage og yrkesgruppene lærere og fagarbeidere. I autismenettverket får om lag 20 ansatte i barneskolene månedlig veiledning knyttet til barn med denne type utfordringer. Høsten 2017 er det satt i gang et skolevegringsnettverk, – dette er et tilbud til skoler. PPT har ansvar for nettverket og har selv fire ansatte med. I tillegg kommer en helsesykepleier og en ansatt fra psykologtjenesten.

PPT har få økte forventninger til seg som følge av endringene i barnehageloven og opplæringsloven. Dette knytter seg til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og håndtering av adferd i skole.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top