Driftsbudsjett - Kommunalavdeling oppvekst

Alle tall i hele 1.000 kroner

Kommunalavdeling oppvekstB 2017ØP 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 717.531 736.187 736.187 736.187 736.187
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 18.656        
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):          
-    Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -3.826 -3.892 -3.956 -4.026
-    Kompensasjon for elevtallsvekst i 2017 (76 elever, 12 mnd.; lærer­tetthet: 14,4)   1.909 1.909 1.909 1.909
-    Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever mindre)   -1.119 -1.119 -1.119 -1.119
-    Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96 elever, 5 mnd.; lærer­tetthet: 14,05)   1.808 4.339 4.339 4.339
-    Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell   240 490 740 980
-    Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever mindre): undervisningsmateriell   -65 -65 -65 -65
-    Ravnanger 4 årsverk - bortfall av statlig finansiering   1.447 1.447 1.447 1.447
-    Styrking ny barnehagelov (2 årsverk) - UFO 66/16   700 700 700 700
-    Redusert saksbehandlingstid, PPT   300 300 300 300
-    Økt voksentetthet (Innføring av eiendomsskatt)   0 6,9 6,9 6,9
-    Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm - manglende inn­dekning   2,6 6,9 15,27 24,48
-    Åpningstider barnehagene Ask og Furuly   0 1,2 1,2 1,2
-    Sykkel VM 2017   -750 -750 -750 -750
-    Plan opptrapping bibliotek og litteraturformidling   300 300 300 300
Rammeendringer mellom avdelingene          
-          Årsverk IT (drift av skole PCer) overført til Stab i 2017 – reversering   575 575 575 575
-          Overført folkehelsekoordinator   625 625 625 625
-          Integreringsmidler (skole)   2,86 2,86 2,86 2,86
-          Integreringsmidler (barnehage)   1 1 1 1
Endringer i satser/bruk/vedtak          
-    Ressurstunge brukere - netto effekt   -600 -600 -600 -600
-    Tilskuddssats, prognose barnetall (fordeling og sammen­setning)   -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
-    Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm - finansiert fra fremlagt statsbudsjett   2,9 2,9 2,9 2,9
-    Økt foreldreinnbetaling - fremlagt statsbudsjett   -1.633 -1.633 -1.633 -1.633
-    Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold i 2017   0 2,7 0 0
-    Avslutte økt åpningstid Furuly og Ask barnehage   -167 -520 -1,15 -1,6
-    Endring tilskudd andre trossamfunn   300 300 300 300
Nye tiltak          
-    Miljøarbeider, mobbefri oppvekst (5 årsverk, delårseffekt i 2018), UFO 64/17   1,5 3,1 3,1 3,1
-    Årsverk rådgiver   850 850 850 850
-    Individuell tilrettelegging og spesialpedagogikk i barnehagene (1,5 årsverk) kommunale og private   1,02 1,02 1,02 1,02
-    Effekt av vedlikeholdstiltak, tilskudd private   0 0 5,4 5,4
-    Sjoddien Strusshamn, drift, renhold, etc.   175 175 175 175
      
Ny netto ramme   748 034 767 097 777 722 786 652
      
Kommunalavdeling oppvekst - Oppsummering   B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst   736.187 736.187 736.187 736.187
Rullering av siste økonomiplan   3.543 18.658 27.214 36.594
Rammeendringer mellom avdelingene   5,06 5,06 5,06 5,06
Endringer i satser, bruk og vedtak   -300 2.047 -1.283 -1.733
Nye tiltak   3.545 5.145 10.545 10.545
Ny netto ramme   748 034 767 097 777 722 786 652

 

Forklaring og konsekvens

  • Regjeringen ønsker å innføre bemannings- og pedagognorm i barnehagene.
  • Siden Askøy tidligere ikke har kunnet prioritere bemanning i barnehagene, vil denne reformen være krevende.
  • Ved full årsvirkning vil kostnadsøkningen komme på nesten 25 millioner kroner.
  • Normen vil medføre betydelig kvalitetsheving, noe både barn, foreldre og ansatte vil oppleve.
  • Lavere barne- og elevtallsvekst enn prognosene tilsier, medfører tilsvarende forslag om reduksjon i rammene.
  • Utvidet åpningstid i Ask og Furuly barnehager foreslås ikke videreført fra 1.8.2018.
  • En styrking av staben ved barnehageavdelingen vil bidra til kortere saksbehandlingstid, og færre klagesaker.
  • Det er ikke funnet rom for ytterligere bedring av lærertetthet i skole – her kom et betydelig løft i 2017.
  • Rådmannen følger opp politisk vedtak om opprettelse av miljøarbeiderstillinger ved ungdomsskolene.

 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top