Skole

Elevtallsveksten var høy i 2015 (3,2 %). Fra 2015 til 2016 vokste elevtallet med 1,1 % mens foreløpige tall for siste års vekst tilsier 1,2 %. De to siste årene har veksten altså vært lavere enn prognosene vi bruker. Rammene tilpasses dette. Rådmannen vil sette i gang arbeid med oppdatering av prognosene våren 2018.

Det er noe varierende bilde når vi ser på hvor veksten skjer. Hop, Follese og Fauskanger kretser har størst avvik i vekst sett opp mot prognosene.

Kommunen driver fortsatt kostnadseffektivt i sektoren. Askøy brukte i 2016, 97.695 kroner per elev. Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 var samme år kr 103.204. Bemanning i skolen kan måles i antall elever per lærerårsverk til undervisning. I Askøy var den i 2016, 14,7 (14,4) mot 13,1 (13,1) i K-13. Tallene i parentes er fra 2015. Som følge av statlig styrking av småtrinnet og eiendomsskattemidler i 2017 er rammene økte, noe som vil gi bedre lærertetthet ved neste telling høsten 2017. I Kvalitetsmelding skole er en annen beregning av lærertetthet brukt, og tallene her i denne saksutredningen må sammenlignes med tilsvarende dokument fra i fjor.

For tiden utvides Kleppestø barneskole og Tveit skole. Dette for å sikre kapasitet i disse kretsene opp mot boligbyggeprogram og prognoser. Faglige hensyn tilsier at Erdal barneskole må bygges ut til B600 og Erdal ungdomsskole til U360. Deretter legges det opp til å prioritere Skogstunet skole som blir en helt ny skole med 900 elever. Litt lavere vekst enn prognosetallene viser letter situasjonen i enkelte kretser, men det er mange skoler med kapasitetsutfordringer som er avhjulpet med ulike midlertidige brakkeløsninger og utstrakt bruk av spesialrom til teoretisk undervisning.

Andelen elever som får spesialundervisning har vært svakt oppadgående de siste årene. Her er det viktig å følge nøye med utviklingen og sørge for at elevene får tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring. Lav lærertetthet er en av de viktigste driverne for økt spesialundervisning.

Det er behov for en ny Askøyhall som kan dekke behov for kroppsøving for ungdomsskolen og videregående skole.

Skolemiljøet i askøyskolene er jevnt over godt og de fleste elevene trives. Likevel har vi tall fra elevundersøkelsen som viser at for mange elever opplever mobbing og trakassering. I programmet "Mobbefri oppvekst 2020" er fagavdelingen ansvarlig for to prosjekter: «Læringsmiljøprosjektet» og «Medvirkning for mobbefritt oppvekstnærmiljø som fremmer folkehelse». Utvalg for oppvekst, UFO, og kommunestyret har fått «løypemeldinger» om programmet og skolemiljø er viet stor plass i siste kvalitetsmelding.

Det er kommet ny generell del av lærerplanen for skolen og nå skal det lages nye læreplaner i fag. Fagavdelingen følger nøye med på utviklingen og vil innlemme planene fortløpende. Fra 1.8.2017 kom det en rekke presiseringer og noen endringer innholdsmessig i Opplæringsloven kapittel 9A, – skolemiljø. Viktigste elementer her er umiddelbar handlingsplikt for skolene, staten ved fylkesmannen er gjort til klageinstans og elevene har nå rett til et trygt og godt skolemiljø, ikke bare få oppleve fravær av mobbing og trakassering.

Forvaltningsrevisjonen som ble behandlet i kommunestyret 28.9.2017 viser at det er behov på noen områder for tydeligere standarder, rutiner og sikring av elevenes utvikling og læring. Samarbeidet med PPT må også utvikles. På noen områder har det ikke vært forbedring siden forrige revisjon i 2013. Dette har i hovedsak sin årsak i kapasitetsutfordringer.

Barnehage

Etter barnehageløftet i 2004 og innføring av lovmessig rett til plass i barnehage i 2009, har sektoren vokst. Fra 2009 har det vært plass til alle barn som har ønsket det. Rettigheten er knyttet til fødselstidspunkt og søkerfrister. Det bør være en målsetting å ha full behovsdekning. Alternativt vil foreldre kunne søke plass for sine barn i nabokommuner som har ledig kapasitet, noe som er en dyrere løsning for kommunen.

Det er for tiden overkapasitet i Askøy og bygging av nye barnehager kan utsettes til behovet inntrer.

Fra å være et kvantitativt løft siden 2004, er fokus i barnehagesektoren de siste årene blitt dreid i retning av å sikre bedre kvalitet, samt å sikre utsatte grupper tilgang på plass. Dette siste er gjort gjennom ordninger som gratis kjernetid og reduserte priser.

Kvalitet skal sikres gjennom nye rettigheter for barna, innføring av standarder og normer, – alt gjennom endring av lov og forskrift. I sak 66./16 til UFO omtalte rådmannen endringene som handlet om barn med særskilte behov. Her er tilretteleggingsplikten tydelig og foreldre har klagerett på vedtak etter forvaltningsloven. Avdelingen er kraftig underbemannet til å imøtekomme søknader og vedtak, noe som ble omtalt i fjorårets budsjettdokumenter.

Nå kommer nye kvalitetskrav til barnehagedriften. I sak (UFO 54./17) til Kommunestyret (94./17) er det gitt høringsuttalelse til departementet. Den største endringen er forslaget om å innføre en bemanningsnorm på 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år. Som kjent har nivået i Askøy ligget veldig lavt. I tillegg legges det opp til å skjerpe kravene til pedagogisk bemanning, – se samme sak. Høringsfristen gikk ut 13.10.2017. Askøy mener at endringene ikke er finansiert fra statens side. I følge KS vil endringene medføre økte utgifter totalt i kommunene på 1 milliard kroner. I følge rådmannens nye beregninger vil ny bemanningsnorm komme på 27,38 millioner kroner per år når alle barnehagene får ta del i endringene. Dette er gitt dagens barnetall og alderssammensetting. KS er i dialog med departementet og mange kommuner er i samme situasjon som Askøy. Rådmannen vurderer at lovendringen vil komme som bebudet og har lagt inn styrkingen i rammene til avdelingen.

Rådmannen finner ikke at det er rom for å opprettholde utvidet åpningstid ved Ask og Furuly barnehager og vil avvikle dette tiltaket fra 1.8.2018.

Økt volum og styrking av kvalitet i barnehagene krever god lederoppfølging og faglig utviklingsarbeid. Fagavdelingen er underbemannet for å møte dagens utfordringer.

Barnehage sitter i førersetet i to av prosjektene i programmet "Mobbefri oppvekst 2020": «Sammen mot mobbing i barnehagen» og «Læringsmiljøprosjektet, – barnehage». Prosjektene er omfattende og krever personellressurser.

Fagavdeling kultur og idrett

Som de øvrige fagavdelingene medfører befolkningsveksten økte behov og større aktivitet for kultur og idrett. Denne fagavdelingen spenner over et vidt aktivitetsfelt og er kanskje mer involvert ute blant folk, i lag og organisasjoner enn noen annen avdeling. Fagavdeling kultur og idrett dro lasset i forbindelse med at Askøy var en av vertskommunene for Bergen2017, og bidro i stor grad til at Sykkel-VM ble en ubetinget suksess. Dette hadde neppe vært mulig å få til uten gode relasjoner til det frivillige Askøy. Folks positive opplevelser under Bergen2017 bør føre til ettertanke – gode kulturopplevelser og fellesskap er uvurderlige i menneskers liv.

Biblioteket er styrket i 2017 som følge av økte rammer knyttet til eiendomsskatt. Dette gir utlånsvekst, bedre åpningstider og biblioteket kan bistå skolebibliotekene på en god måte. Likevel er behovet for tjenester og forventninger mye større enn det biblioteket kan klare å innfri.

I forbindelse med "Mobbefri oppvekst" er flere frivillige lag sterkt inne, særlig i Ravnanger ungdomsskolekrets. UFO har derfor gått inn for å styrke dette arbeidet med en miljøarbeiderstilling.

Kulturskolen arbeider med å implementere ny rammeplan, noe som skjer samtidig som fagavdelingen utarbeider forslag til temaplan for skole. De største utfordringene for kulturskolen er lange ventelister, høye betalingssatser og lite ressurser til ledelse. Kulturtilbud til dem som ikke deltar i det etablerte organisasjonslivet bør prioriteres i årene som kommer.

Avdelingen er midt i et større prosjekt «Flere farger», et tilbud til flerkulturelle barn og unge knyttet til sang, dans og musikk. "Flere farger" er et prosjekt utledet av «Fargespill». Et delmål er en forestilling under Askøykonferansen i januar 2018. Formålet er inkludering og integrering.

Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg trengs. Ny Askøyhall i Myrane er nødvendig, – også ut fra et idrettspolitisk ståsted. Det må også gjøres oppmerksom på at rundt omkring i kommunen finnes det ulike kulturbygg i bygdene – disse forfaller, dersom det ikke avsettes midler til oppussing og utbedring.

PPT

Tjenesten har redusert saksbehandlingstiden siste året. Stillingsvekst som følge av innføring av eiendomsskatt har gitt resultater. Likevel er det et stykke igjen til at vi kan si at den er tilfredsstillende etter Udir-veileder og forvaltningslov. Det systematiske arbeidet er godt utviklet, men PPT opplever fortsatt utfordringer med å kunne gi tilstrekkelig veiledning ut mot skolene, det gjelder både i systemsaker og i forhold til enkeltindivider. Veiledning i akutte problemstillinger er en særlig utfordring. Den nye barnehageloven innebærer merarbeid for PPT; nå skal tjenesten ha tilsvarende rolle overfor dem som den har hatt i skolene. Konkret betyr dette mer utredning, oppfølging, veiledning og tilstedeværelse i barnehager.

Som for skole er PP-tjenesten i gang med å håndtere Kommunestyrets vedtak fra 28.seeptember i sak om Forvaltningsrevisjon.

PPT vil bli knyttet sterkere opp til "Mobbefri oppvekst" fremover.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top