loading...
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser
Handlingsplan vannforsyning
Handlingsplan avløp og vannmiljø
Utslippstillatelse for Søre Askøy tettbebyggelse

Statsforvalteren i Vestland har fattet vedtak om utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann for Søre Askøy tettbebyggelse gitt med hjemmel i forurensingsloven og forurensingsforskriften. Utslippstillatelsen vil bidra til å sikre renere fjorder rundt Askøy, bedre badekvalitet, mindre forurenset sjømat og ikke minst sikre en god forvaltning av norsk natur.  

Søre Askøy tettbebyggelse er i denne sammenheng betegnet som all bebyggelse sør for linjen mellom Tveit og Ask, se vedlagte kart.   

Utslippstillatelsen stiller krav om sekundærrensing1 for alle utslipp større enn 50 personekvivalenter2 i tettbebyggelsen. Sekundærrensing skal etableres i form av fire renseanlegg med tilhørende overføringsanlegg, med en ferdigstillelse i henhold til fremdriftsplan. Vi gjør oppmerksom på at fremdriftsplanen vil bli oppdatert ved endringer. Sekundærrenseanlegg i Skarholmen og på Horsøy er under utbygging. Det samme gjelder en betydelig mengde overføringsanlegg, i form av pumpestasjoner og ledninger som skal føre avløpet til de nye renseanleggene.

Frem til de nye renseanleggene med sekundærrensing er i drift, setter utslippstillatelsen krav til primærrensing3 for ny bebyggelse. Per i dag er det kun Badeelven renseanlegg på Erdal, som oppfyller krav til primærrensing. Ved tilknytning til øvrige kommunale utslipp, må det etableres midlertidig rensetiltak, som oppfyller krav til primærrensing.

Utslippstillatelsen gjelder fra vedtaksdatoen. Det betyr at kravene i tillatelsen trådte i kraft den 12.03.21.  

Hvilken betydning får dette for meg som har bolig/næringsbygg på Søre Askøy som er tilknyttet offentlig avløp? 

Dersom du ikke har slamavskiller (septiktank), vil ikke utslippstillatelsen få betydning for deg. De som har slamavskiller (septiktank) vil etter hvert få krav om at denne må saneres. Dette for at renseanleggene skal få best mulig effekt. I tillegg sparer man ressurser på tømming av private slamavskillere (septiktanker). Askøy kommune vil sende ut brev når sanering blir aktuelt.  

Hvilken betydning vil dette få for meg som har bolig/næringsbygg på Søre Askøy som ikke er tilknyttet offentlig avløp? 

Utslippstillatelsen setter krav til at opp mot 100 % av all bebyggelse på Søre Askøy, skal tilknyttes offentlig avløp. Dette betyr at Askøy kommune vil arbeide intensivt med å få flere eiendommer tilknyttet offentlig avløpsnett i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser i kapittel 27. 

Vi gjør oppmerksom på at alle private avløpsløsninger er å anse som midlertidige frem til offentlig avløpstilkobling er tilgjengelig. 

Det vil bli gjort vurderinger av avstand til offentlig spillvannsledning og tilknytningskostnader før vi sender ut varsel om pålegg om tilknytning. Kommunestyret har vedtatt et makstak for tilknytningskostnader på 3,5 G per eiendom.  

Dersom det vurderes at du oppfyller vilkårene for å knytte deg til offentlig avløp etter plan- og bygningsloven § 27-2, og du har en slamavskiller (septiktank) på eiendommen din, vil du også få krav om sanering av denne. Tidspunkt for krav om sanering av slamavskiller (septiktank) vil bero på fremdriftsplanen for renseanlegget, som ditt nærområde skal tilknyttes. Dette vil du få nærmere informasjon om i forbindelse med varsel om tilknytning.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på eksisterende boliger som kreves tilknyttet offentlig avløpsnett, ikke vil få krav om å dokumentere primærrensing.

Hvilken betydning vil dette få for meg som skal bygge bolig/næringsbygg på Søre Askøy?

For deg som skal etablere bolig/næringsbygg i de neste årene på Søre Askøy, er det viktig å få avklart om du får krav om midlertidig rensetiltak. Dette vil i stor grad være avhengig av når du tar sikte å starte på ditt byggeprosjekt sett opp mot fremdriftsplanen for avløpshåndtering for Søre Askøy. Dersom du får krav til midlertidig rensetiltak, må det dokumenteres at midlertidig rensetiltak oppfyller kravet til primærrensing. Se vedlagt kart.  

Enhet vann og avløp arbeider med å få på plass rutiner for håndtering av saker i henhold til ny utslippstillatelse. Vi vil legge ut mer informasjon om dette så snart som mulig.  

Vi har forståelse for at kravene til primærrensing vil innebære ekstrautgifter og utfordringer for flere av dere som skal bygge på Søre Askøy de nærmeste årene. Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende konsekvensene dette får for deg, kan du ta kontakt med:
Enhet vann og avløp på telefon: 56 15 58 00 (åpningstid kl. 10:00 – 13:00) eller per e-post: 

Vedlegg:

Kart som viser fremdriftsplan for avløpshåndteringen på Søre Askøy

Kart som viser fremdriftsplan for avløpshåndteringen for Søre Askøy

 

Normer
Innmåling og dokumentasjon va-ledningsnett
Lover
Lokale forskrifter
Sentrale forskrifter

Back to top