Formål

  • Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier, eller utbygger, om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven, - og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (pbl. § 17-1).
  • Praksis med utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven kapittel 17 gjennomføres på grunnlag av prinsippvedtak i Kommunestyret 15.03.2007.
  • Seksjon for kommunale eiendommer har ansvar for forhandling og gjennomføring av utbyggingsavtaler.

Hvordan?


Kontakt avdelingen

    • Spørsmål knyttet til utbyggingsavtaler, kontakt Eiendomsavdelingen
    • Henvendelser kan også sendes via e-post til:postmottak
    • Henvendelsen bes merket med «Utbyggingsavtale»

Back to top