Formål

 • En bruksrett (servitutt) er en særskilt rett over annen manns grunn. Eksempler på slike rettigheter kan være:
  - Rett til adkomstvei til egen eiendom over kommunal grunn
  - Rett til å bygge nærmere enn 4 meter fra kommunal grunn
  - Rett til å ha vannledning liggende i kommunal grunn
  - Rett til å ha offentlige vann- og avløpsledninger på privat grunn

Stifte eller slette en bruksrett

 • Dersom du ønsker en rettighet over kommunens eiendom, må du sende forespørsel til fagavdeling Teknisk, seksjon for kommunale eiendommer.
 • Søknaden må inneholde et målsatt situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet, helst i korrekt målestokk, samt en kort beskrivelse av tiltaket.
 • Du må selv sørge for nødvendige offentlige tillatelser.
 • Seksjon for kommunale eiendommer forvalter kommunens interesser som grunneier, mens fagavdeling Areal og samfunn ivaretar regelverket for bruk av eiendommen (planer og byggesaker).
 • Hvis Askøy kommune har en rettighet over din eiendom, som du ønsker å få slettet må henvendelsen også rettes til Kommunale eiendommer.

Felling av trær på Kommunal eiendom

Dersom du ønsker å felle trær, ta ned busker eller lignende på kommunal eiendom, kan du sende en henvendelse til avdelingen. Årsaken kan være både av hensyn til utsikt, rydding av LNF-områder, vedhogst med mer. Det må angis hvilken eiendom dette gjelder (adresse eller gnr./bnr.), samt formålet med tiltaket. Send gjerne med kart eller bilder. De som får tillatelse til dette må selv sørge for sikkerheten ved utførelse av arbeidet, samt rydde opp i etterkant.


Kontakt avdelingen

  • Eiendomsavdelingen
  • I noen tilfeller vil det være aktuelt å kreve vederlag for bruksretten (tillatelsen). Dette vil variere med rettens art, omfang og område.

Back to top