Formål

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger (EMF) har behov for voksenpersoner rundt seg som kan gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode oppvekstbetingelser.


Bo- og omsorgsløsninger

Askøy kommune har flere mulige løsninger for å bosette enslige mindreårige:

 • For de under 15 er fosterhjem en vanlig løsning. Slekt som allerede bor i kommunen er også en mulighet.
 • De over 15 som har evne til og ønske om å greie seg selv, kan bosettes i egen hybel eller ubemannet bokollektiv med andre. Disse får oppfølging etter behov.

Verger for EMF

Representant eller verge er en voksen person som skal ivareta deres rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. De har ikke det daglige omsorgs- eller forsørgelsesansvaret for barnet.

 • Representant eller veger skal ivareta enslige mindreåriges interesser i asylsaken og passe på riktig saksbehandling og rettmessig oppfølging fra advokat.
 • Andre oppgaver er å sørge for at barnet
  • får den nødvendige omsorgen i sin bosituasjon
  • at skole- og helsetilbud er tilfredsstillende
  • at barnet får den økonomiske bistanden det har krav på
  • at bosettingsprosessen tar hensyn til barnets behov
  • at barnet blir hørt og kan medvirke i sin sak
 • I tillegg til å tale barnets sak, skal representanten eller vergen gi råd, undersøke hvorvidt familien kan spores opp og hjelpe til med å holde kontakt med og bli gjenforent med sin familie.

Samarbeid "på tvers" i kommunen

Det er Barneverntjenesten som har hovedansvaret for EMF. De samarbeider tett med Flyktningtjenesten, Skole, Kultur og idrett og de helsetjenestene det er behov for i hvert enkelt tilfelle.


Kontakt avdelingen

Barneverntjenesten

Flyktningtjenesten

Back to top