Hva gjør vi?

Flyktningtjenesten har hovedansvar for å koordinere tiltak for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen. Tiltakene er bosetting og administrasjon av kommunens introduksjonsprogram.

For å gi et helhetlig og godt tjenestetilbud til nyankomne flyktninger jobber vi tverrfaglig. I bosettings- og integreringsarbeidet samarbeider vi tett med kommunens boligforvaltning, helsesykepleier for flyktninger, rådgiver for skole, rådgiver for barnehage, kulturarbeider for flyktninger, voksenopplæringen og NAV.


Tilbud og tjenester

  • Bosetting
  • Introduksjonsprogram
  • Enslige mindreårige flyktninger (EMF) i samarbeid med Barneverntjenesten

Ledelse

Leder: Therese Hope -Telefon: 952 90 325 - e-post:


Dokumenter

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016

Back to top