Formål

  • Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til å delta i yrkeslivet eller utdanning.
  • Deltakerne skal være kvalifisert til å gå ut i arbeid eller ordinær utdanning. 
  • Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte deltaker.

Gjennomføring

  • I tiden den enkelte flyktning deltar i introduksjonsprogrammet er det deres "jobb".
  • De får utbetalt introduksjonsstønad til livsopphold. Stønaden er skattepliktig.
  • Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid. (Ferie i juli måned.)
  • Pensum omfatter norskopplæring, samfunnskunnskap, språkpraksisplass, arbeidspraksis, eventuelt grunnskoleopplæring for voksne, med mer.
  • Opplegget er et samarbeid mellom Voksenopplæringen, NAV og næringslivet i kommunen.

Nettressurser

Introduksjonsprogram (IMDi)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)


Kontakt avdelingen

Flyktningtjenesten

Back to top