Skolekapasiteten er redegjort for i forslag til revidert skolebruksplan – handlingsdel. Denne ble behandlet i Utvalg for Oppvekst (UFO) og Utvalg for teknikk og miljø (UTM) i september 2016 for endelig vedtak i Kommunestyret 20. oktober 2016.

Kommunen har besluttet å bruke prognosene fra COWI (MMM Middels) i planverket vårt. Det gjelder både for skolebruksplan og utbyggingsplan for barnehager. Likevel kan det være nyttig å se ulike prognoser og faktisk utvikling samlet:

 

Tabell 4: Framskriving barn 6-15 år, ulike prognoser
År -201320142015201620172018201920202021
Norconsult – 13 3.916 3.976 4.066 4.193 4.296 4.427 4.564 4.741  
COWI-16 Mid (*)           4.409 4.533 4.609 4.683
COWI-16 Høy (*)           4.421 4.552 4.637 4.718
HFK-15   4.033 4.106 4.219 4.304 4.363 4.455    
GSI pr 1. 10 3.982 4.047 4.176 4.222          
Private skoler     29 39          

(*) Tall per 1. 1. hvert år.

 

Tabell 5: Elevtall med mer 2013-2017
  20132014201520162017 (*)
Pr. 1. 10.   Elevtall Askøy kommune 3.982 4.047 4.176 4.222 4.272
Årlig vekst 1,7 % 1,6 % 3,2 % 1,1 % 1,2 %
Elever i private skoler (Bergen og Fjell) 31 39 29 47  
  Barn i SFO 1.047 1.055 1.013 1.047  

 

 Tabell 6: Framskrevet folkemengde 0-5 år, hovedalternativ (mmmm), fra 2018 til 2026. SSB tabell: 11168

Tabell 6 Framskriving barn 2018 2026

Ved skolestart 2017 er det 4.272 elever i grunnskolen, en økning på 50 elever fra 2016.

Elevtallsveksten er mindre enn prognosene tilsier og det er variasjoner mellom skolene. 47 elever bosatt i Askøy kommune går i private skoler. Vi regner med 96 flere elever høsten 2018.

 

Barn i aldersgruppen 0-5 år

Tabell 7: Antall barnefødsler i Askøy kommune de siste årene
200820092010201120122013201420152016
388 420 413 408 417 373 399 409 402


Her fremgår at tallet på fødte gikk noe ned i 2013, men fra 2014 og frem til nå har tallet stabilisert seg på et mer normalt nivå rundt 400.

Ikke alle barn begynner i barnehage. nullåringene har ikke samme rett på plass og foreldrepermisjon gjør at det laveste kullet i all hovedsak ikke er representert i statistikken over barn i barnehage. I tillegg er noen barn hjemme med kontantstøtte.

Tabell 8: Antall barn i barnehage per 1.september
(lokal rapporteringsdato)
Barnehageår 2014-152015-162016-172017-18
Barn under 3 år 735 757 686 710
Barn over 3 år 1.346 1.325 1.301 1.309
Totalt 2.081 2.082 1.987 2.019

Det var per 1.9.2017, 2.019 barn i askøybarnehagene. Dette er økning på 32 barn siste året. Her fremgår også at veksten er størst i gruppen 0 til 3 år, – altså i de «dyreste» plassene. Nasjonal telling skjer den 15. 12. hvert år. Erfaringsmessig øker barnetallet fra september til desember.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top