Tabell over delmål og strategier

DelmålStrategier
Det skal legges til rette for effektiv arealutnyttelse der konsentrert bebyggelse, sam­bruk og fellesløsninger, fortetting og transformering skal vektlegges - Parkering og renovasjon skal baseres på fellesløsninger. Ved konsentrert utbygging skal anlegg i hovedsak plasseres under bakken.
Det skal legges til rette for et klimavennlig transport­mønster - Det skal etableres et sammenhengende og funksjonelt sykkelveinett som transportåre.
- Det skal legges til rette for et effektivt og attraktivt gangnett.
- Kollektivtrafikk på land og sjø skal prioriteres.
- Det skal tilrettelegges for innfartsparkering i tilknytning til hovednettet for kollektivtrafikk.
Det skal tas hensyn til klimaendringer i planleg­ging og utbygging - Konsekvenser av klimaendringer skal kartlegges og nødvendige føringer innarbeides i kommuneplanens arealdel. Viktige tema er for eksempel havnivåstigning, flom, sterk vind, overvannshåndtering og ras.
- Overvannshåndtering skal være tema i all arealplanlegging. Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt og ved åpne og flerfunksjonelle løsninger.
Det skal legges til rette for en bærekraftig bruk av strandsonen - Funksjonell strandsone skal kartlegges og legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel.
- Behov for båtplasser, vinteropplag og sjøsetting skal løses ved etablering av større fellesanlegg. Ved etablering i strand­sonen skal sambruk og tilrettelegging for allmennheten vektlegges. Anlegg for vinteropplag skal plasseres utenfor strand­sonen.
- Det skal ikke legges til rette for tradisjonell naustbebyggelse utover de områder som er avsatt til naustbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Natur- og friluftsområder skal sikres og tilgjengelighet og tilkomst prioriteres - Natur- og friluftsområder skal kartlegges og viktige områder sikres i kommuneplanens arealdel. Det er viktig å opprett­holde en sammenhengende grønn akse fra sør til nord.
- Ved planlegging og utbygging skal tilkomst til friluftsområder sikres og tilrettelegges.
- Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang på friluftsområder. Nye boligområder bør etableres nær frilufts­områder.
Blå og grønne strukturer som binder sammen boligområder, skoler, barnehager, strandsoner og friluftsområder skal sikres.   - Blå-grønne strukturer skal kartlegges og sikres i kommuneplanens arealdel.
- Blå-grønne strukturer skal kartlegges og være utgangspunktet for regulering og utbygging.
- Barnetråkkregistreringer skal gjennomføres ved områdeplanlegging og ved regulering og utbygging av skoler.

 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top