Tabell over delmål og strategier

DelmålStrategier
Arbeidsplassintensive næringer skal primært plasseres i senterområder og nær kollektivknutepunkt 
Arealkrevende næringer skal lokaliseres langs hovedveinettet og utenfor senterområder og tettbygde strøk 
Eksisterende og nye næringsareal skal ha god arealutnyttelse og ivareta hensynet til estetikk og grønnstruktur. Sambruk og samlokalisering skal vektlegges.    -  Eksisterende og nye næringsområder skal ha god arealutnyttelse.
-  Det skal tas større hensyn til estetikk ved utarbeidelse av reguleringsplaner som omhandler næring.
-  Ved rullering av arealdelen skal uhensiktsmessige næringsareal transformeres til andre formål.
-  Ved transformering av næringsareal til sjø skal strandsonen være tilgjengelig for allmennheten.
Innenfor kjerneområde landbruk og skogbruk skal hensynet til landbruk prioriteres - Kjerneområde landbruk og skogbruk skal oppdateres i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
Areal for fremtidig teknisk infrastruktur skal sikres    -  Ved rullering av arealdelen skal trasé for fremtidig hovedveinett og ny fastlandsforbindelse fastsettes.
-  Nedslagsfelt til drikkevannskildene skal gjennomgås og sikres gjennom arealdelen.
-  Alternative energikilder skal utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner. For områdeplaner skal også mulighet for nærvarmenett utredes.
-  Høyspentledninger og lignende skal fortrinnsvis legges under bakkenivå.

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top