Tabell over delmål og strategier 

Delmål Strategier
Skolestrukturen må ses i sammenheng med fremtidig bolig­bygging og utbyggingsmønstre, og samlokalisering og sam­bruk skal vektlegges.  -Fremtidig skolestruktur skal samordnes med senterstruktur og utbyggingsmønster og innarbeides i kommune­planens arealdel.
-Ved etablering/utbygging av skoler skal det utredes muligheter for samlokalisering og sambruk med andre funksjoner hvor arealeffektive løsninger skal vektlegges.
Det skal sikres sammenhengende og trygge skole- og fritidsveier 
Barnehager skal primært lokaliseres i tilknytning til senterområder, større boligkonsentrasjoner og viktige transportårer 
Barnehager skal ha gangavstand til grøntområder eller friluftsområder 
Større idrettsanlegg skal primært lokaliseres i tilknytning til skole, senterområder og hovednettet for kollektivtrafikk 

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top