Tabell over delmål og strategier

Delmål Strategier
Utbygging skal tilpasses kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur        - Utbygging må tilpasses kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur. Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler skal brukes aktivt.
 - Boligbyggeprogrammet skal oppdateres hvert annet år og legges til grunn for dimensjonering av kommunale tjenester og sosial og teknisk infrastruktur.
 - Boligbygging skal primært legges langs hovednettet for kollektivtrafikk og allerede etablerte boligområder.
 - Boligbygging i sentrale strøk skal skje gjennom fortetting og helhetlig planlegging.
Askøy kommune skal ha en senterstruktur med kommunesenter, lokalsenter og nærsenter. Utbyggings­mønsteret skal styrke senterstrukturen    - Kleppestø skal styrkes som region- og kommunesenter. Den øvrige senterstrukturen skal utredes og innarbeides i kommuneplanens arealdel.
 - Kommunesenter og lokalsenter skal reguleres helhetlig gjennom områdeplanlegging.
Lokalsentrene skal styrkes og fortettes      - Lokalsentre skal ha funksjonsblanding med høy boligandel og være lokalisering både for offentlig og privat tjeneste­yting, handel og service.
 - Lokalsentre og nærsenter skal ha inkluderende møteplasser som for eksempel gode parker, lekeplasser og allment tilgjengelig areal for fysisk aktivitet.
 - Kollektivknutepunkt skal legges til sentrumsområder.
Det skal legges til rette for en variert boligsam­mensetning      - Krav om varierte boligtyper og størrelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.
 - Ved regulering av boligområder skal det vurderes å stille krav om varierte boligtyper og størrelser.
 - Planer og utbyggingsavtaler skal brukes aktivt for å legge til rette for en variert boligsammensetning.
Det skal sikres gode møteplasser ved planlegging og utbygging    - Det skal sikres gode møteplasser, uteareal, aktivitetsområder og lekeplasser ved utforming av områder til boliger, skoler og barnehager, offentlige bygg og offentlige rom.
 - Utforming av møteplasser og andre fellesareal skal være av høy kvalitet både estetisk og materielt og kunne brukes av alle alders- og befolkningsgrupper.
Offentlige og private tjenester skal primært lokaliseres i senterområder eller som videre­utvikling av eksisterende områder avsatt til tjeneste­yting.  
Universell utforming skal ivaretas i planlegging og utbygging    - Ved regulering av boligområder skal det stilles krav om universell utforming for del av planområdet. Krav skal inn­arbeides i kommuneplanens arealdel.
 - Helheten og sammenhengen mellom ulike planer og tiltak i forhold til universell utforming skal ivaretas.

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top