Skolekapasiteten er redegjort for i forslag til revidert skolebruksplan – handlingsdel. Denne ble behandlet i Utvalg for Oppvekst (UFO) og Utvalg for teknikk og miljø (UTM) i september 2016 for endelig vedtak i Kommunestyret 20. oktober 2016.

Kommunen har besluttet å bruke prognosene fra COWI (MMM Middels) i planverket vårt. Det gjelder både for skolebruksplan og utbyggingsplan for barnehager. Likevel kan det være nyttig å se ulike prognoser og faktisk utvikling samlet:

 

Tabell 4: Framskriving barn 6-15 år, ulike prognoser
År -201320142015201620172018201920202021
Norconsult – 13 3.916 3.976 4.066 4.193 4.296 4.427 4.564 4.741  
COWI-16 Mid (*)           4.409 4.533 4.609 4.683
COWI-16 Høy (*)           4.421 4.552 4.637 4.718
HFK-15   4.033 4.106 4.219 4.304 4.363 4.455    
GSI pr 1. 10 3.982 4.047 4.176 4.222          
Private skoler     29 39          

(*) Tall per 1. 1. hvert år.

 

Tabell 5: Elevtall med mer 2013-2017
  20132014201520162017 (*)
Pr. 1. 10.   Elevtall Askøy kommune 3.982 4.047 4.176 4.222 4.272
Årlig vekst 1,7 % 1,6 % 3,2 % 1,1 % 1,2 %
Elever i private skoler (Bergen og Fjell) 31 39 29 47  
  Barn i SFO 1.047 1.055 1.013 1.047  

 

 Tabell 6: Framskrevet folkemengde 0-5 år, hovedalternativ (mmmm), fra 2018 til 2026. SSB tabell: 11168

Tabell 6 Framskriving barn 2018 2026

Ved skolestart 2017 er det 4.272 elever i grunnskolen, en økning på 50 elever fra 2016.

Elevtallsveksten er mindre enn prognosene tilsier og det er variasjoner mellom skolene. 47 elever bosatt i Askøy kommune går i private skoler. Vi regner med 96 flere elever høsten 2018.

 

Barn i aldersgruppen 0-5 år

Tabell 7: Antall barnefødsler i Askøy kommune de siste årene
200820092010201120122013201420152016
388 420 413 408 417 373 399 409 402


Her fremgår at tallet på fødte gikk noe ned i 2013, men fra 2014 og frem til nå har tallet stabilisert seg på et mer normalt nivå rundt 400.

Ikke alle barn begynner i barnehage. nullåringene har ikke samme rett på plass og foreldrepermisjon gjør at det laveste kullet i all hovedsak ikke er representert i statistikken over barn i barnehage. I tillegg er noen barn hjemme med kontantstøtte.

Tabell 8: Antall barn i barnehage per 1.september
(lokal rapporteringsdato)
Barnehageår 2014-152015-162016-172017-18
Barn under 3 år 735 757 686 710
Barn over 3 år 1.346 1.325 1.301 1.309
Totalt 2.081 2.082 1.987 2.019

Det var per 1.9.2017, 2.019 barn i askøybarnehagene. Dette er økning på 32 barn siste året. Her fremgår også at veksten er størst i gruppen 0 til 3 år, – altså i de «dyreste» plassene. Nasjonal telling skjer den 15. 12. hvert år. Erfaringsmessig øker barnetallet fra september til desember.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021