Informasjon om skolestart

Elever som skal starte på skolen får invitasjon om skolestart fra sin nærskole.
Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering.


Ny innbygger i Askøy kommune?

Først og fremst vil vi ønske deg velkommen til Askøy og Askøyskolen. Du må gi beskjed til nåværende skole om hvor du skal flytte slik at nødvendig informasjon kan oversendes fra nåværende skole til ny skole.

Du trenger ikke søke om skolebytte ved flytting, men ta likevel kontakt med din nærskole i Askøy.


Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Elever som søker om å få gå ved annen skole enn nærskolen innad i kommunen, skal til vanlig få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet, innvilgelse av søknaden ikke medfører utgifter til klassedeling og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.


Bytte av skole internt i kommunen

Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Søknader behandles av skolen du ønsker å bytte til.


Skolebytte til skole utenfor Askøy kommune

I særlige tilfeller kan Askøy kommune innvilge søknad om skoleplass utenfor kommunen. Søknader behandles av Skole i Askøy kommune.


Klagemulighet

Du kan klage dersom søknad om skolebytte ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen må du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Skole vil kunne gi deg veiledning til hvordan klagen skal utformes. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir klagen sendt til Skoleeier v/Skole. Dersom skoleeier opprettholder skolens vedtak blir klagen videresendt Fylkesmannen i Hordaland som fatter endelig vedtak i saken.


Kontaktopplysninger


Lover

Back to top