Informasjon om skolestart

Elever som skal starte på skolen får invitasjon om skolestart fra sin nærskole.
Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering.


Ny innbygger i Askøy kommune?

Du må gi beskjed til nåværende skole om hvor du skal flytte slik at nødvendig informasjon kan oversendes fra nåværende skole til ny skole. Du trenger ikke søke om skolebytte ved flytting, men ta likevel kontakt med din nærskole i Askøy.


Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Elever som søker om å få gå ved annen skole enn nærskolen innad i kommunen, skal til vanlig få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet, innvilgelse av søknaden ikke medfører utgifter til klassedeling og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.


Bytte av skole internt i kommunen

Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Søknader behandles av skolen du ønsker å bytte til.


Bosatt i annen kommune og ønsker skoleplass i Askøy kommune

Er du folkeregistrert i annen kommune og ønsker skoleplass i Askøy kommune? Da må du sende en søknad til kommunen du bor i. Det er hjemkommunen som behandler søknaden din.


Skolebytte til skole utenfor Askøy kommune

I særlige tilfeller kan Askøy kommune innvilge søknad om skoleplass utenfor kommunen. Sektor skole vil behandle søknaden.


Hjemmeundervisning

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Melding om privat hjemmeundervisning sendes til og elevens skole. Foresatte har ikke rett til tilgang til kommunen sine læremiddel eller annen form for økonomisk kompensasjon når undervisning som blir gitt hjemme. Kommunen har tilsyn med opplæringen (Opplæringslova § 14-3). Kommunen kan kreve at barnet begynner på skolen dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt.


Klagemulighet

Du kan klage dersom søknad om skolebytte ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen må du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Skole vil kunne gi deg veiledning til hvordan klagen skal utformes. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir klagen sendt til Skoleeier v/Skole. Dersom skoleeier opprettholder skolens vedtak blir klagen videresendt Fylkesmannen i Hordaland som fatter endelig vedtak i saken.


Lover

Back to top