Grunnskole - voksenopplæring

Hvem søker vi?

 • Du som er over 16 år.
 • Du som ikke har gått på skole før og som har behov for opplæring på grunnskolens område.
 • Du som ikke har dokumentasjon på grunnskoleutdanning fra hjemlandet.

Kursets innhold

 • Undervisning i engelsk, matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag
 • Du kan ta ett og ett fag, eller dele det opp på andre måter
 • Grunnskoleeksamen og vitnemål etter avsluttet modul 4 – nivå (10. trinn)
 • Omfang og lengde på opplæringsløpet blir tilpasset eleven på bakgrunn av kartleggingen som vi gjør ved inntak
 • Totalt 20 timer i uka

Hva koster det?

Grunnskolen er gratis for alle

Lovgrunnlag for grunnskoleopplæring for voksne.

Hvordan søker du?

Du kan søke plass ved Askøy voksenopplæringssenter ved hjelp av vedlagte skjema:

Søknadskjema til grunnskole for voksne

Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring:

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskyttelse
 • Familiegjenforening med overnevnte
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. 
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr uke, 4 timer pr dag. 

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 

 • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
 • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
 • Asylsøkere i transittmottak 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. 

Permanent opphold og statsborgerskap

For å søke om permanent opphold må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)

For å søke norsk statsborgerskap må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A2

Back to top