Formål

Ifølge opplæringslova § 13-3d har skolen plikt til å sørge for samarbeid med foreldrene til elevene. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer og gi best mulig læringsutbytte for eleven. Askøy kommune har en egen plan for dette arbeidet som vi har kalt Tett på foreldre - Veileder for gode foreldremøter i barnehage og skole i Askøy Kommune.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd og er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Alle grunnskoler skal ha et foreldreråd der alle foreldre er representert. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Dette blir som regel gjort ved at hver klasse velger sin(e) representanter. (Opplæringslova § 11-4).

FAU skal være representert i skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (Opplæringslova § 11-1).

Askøy kommune har Kommunalt foreldreutvalg (KFU) som er sammensatt av representanter fra alle skolene.


Ressurser

 

Back to top