Tjenestetilbud

Aktivitetstilbud og hverdagsmestring | Avlastning og støtte | Ergo- og fysioterapi | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | Jordmor | Hjemmesykepleie og hjemmehjelp | Institusjon og botilbud | Legehjelp og helsevern | Psykisk helse og rus | Tilbud til pårørende

Nok. Bergen er et gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Ingen henvisning eller journalføring.

Dagsenter | Frisklivssentralen | Origo | Rehabilitering

Avlastning | Brukerstyrt personlig assistanse | Hjelpemidler | Hukommelsesteam | Kreftomsorg | Ledsagerbevis | Parkeringsbevis | Støttekontakt | Transporttilbud VTA

Ergoterapi for barn | Ergoterapi for voksne | Fysioterapi for barn | Fysioterapi for voksne

Migrasjonshelse | Helsestasjon 0-5 år | Helsestasjon for ungdom | Jordmortjeneste | Skolehelsetjeneste

Bo-oppfølging | Hjemmesykepleie | Hjemmehjelp - praktisk bistand | Matlevering 

Omsorgsbolig | Sykehjem

Fastlege | Legesentre | Miljørettet helsevern | Smittevern | Vaksiner

Origo Askøy er kommunens tilbud innen foreldreveiledning, livsmestring, psykisk helse og rus.

Avlastning | Barn som pårørende | Hukommelsesteam | Kreftomsorg | Omsorgsstønad | Pårørendeskole

Back to top