Tabell over delmål og strategier

Hovedmål: I 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel. 
Delmål Strategier
I 2030 har barn og unge i Askøy mulighet til å påvirke sin egen hver­dag    - Vi legger til rette for en bred medvirkning ved å nå barn og unge gjennom både etablerte og uformelle arenaer.
 - Vi gir barn og unge kunnskap om demokratiske prinsipper som grunnlag for å kunne bidra i samfunnet.
 - Vi involverer barn og unge direkte i kommunal tjenesteutvikling.
I 2030 har barn og unge i Askøy en aktiv og stimulerende hverdag     - Vi skaper et variert og allsidig kultur- og fritidstilbud.
 - Vi tilrettelegger for at omgivelser stimulerer til lek og fysisk aktivitet i hverdagen.
 - Vi sikrer at alle barn har trygge skole- og fritidsveier
 - Vi samarbeider med frivilligheten for å sikre at flere barn og unge har en aktiv hverdag.
I 2030 er Askøy et inkluderende samfunn som tilbyr like muligheter for alle barn og unge       - Vi synliggjør og verdsetter mangfoldet blant barn og unge.
 - Vi satser på holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering og mangfold.
 - Vi gjør Askøy til et mobbefritt samfunn der alle blir inkludert.
 - Vi arbeider for å redusere barnefattigdom og konsekvensene av barnefattigdom.
 - Vi legger til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i organiserte eller uorganiserte aktiviteter.
 - Vi sikrer at bygg og arenaer er tilgjengelig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
I 2030 har barn og unge et godt læringsmiljø og gode utviklings­muligheter i utdanningsløpet       - Vi sikrer at barnehager og skoler har et høyt faglig nivå og god kvalitet.
 - Vi sikrer et godt, individuelt tilpasset barnehage- og skoletilbud til alle.
 - Vi forebygger fravær og frafall i skolen.
 - Vi vektlegger danning og allsidig utvikling.
 - Vi styrker samarbeidet med skole, barnehage og hjemmet.
 - Vi bidrar til at skolen blir en viktig møteplass i nærmiljøet.
I 2030 har alle barn og unge i Askøy kommune trygge oppvekst- og nærmiljø    - Vi styrker foreldrene slik at alle barn og unge opplever hjemmet som den viktigste arena for omsorg og trygghet
 - Vi videreutvikler det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 - Vi gir barn og unge fysisk trygge og stimulerende bygg og utearealer å bo og ferdes i.
I 2030 ser vi barn og unges utfordringer tidlig og gir en individuell og helhetlig oppfølging    - Vi bygger opp kompetanse til å identifisere barn, unge og familier som trenger ekstra oppfølging.
 - Vi prioriterer en sterk og målrettet innsats mot de minste barna.
 - Vi gir tidlig og helhetlig innsats når barn og unge får utfordringer.
 - Vi styrker ressursene i familien og nettverket rundt familien. - Vi styrker ressursene i familien og nettverket rundt familien.
   

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top