Tabell over delmål og strategier
Hovedmål: I 2030 har Askøy et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier.
Delmål Strategier
I 2030 har Askøy et robust nærings­liv med gode og forutsig­bare rammebetingelser, og tilgang på fagkunnskap og kompetent arbeidskraft      - Vi legger til rette for næringsklynger og samarbeid på tvers av ulike bransjer.
 - Vi bygger veier og annen infrastruktur som sikrer en god og framtidsrettet næringsutvikling.
 - Vi motiverer ungdommer til å velge en utdanning som næringslivet på Askøy har behov for.
 - Vi samarbeider med handel- og servicenæringen for å redusere handelslekkasjen.
 - Vi samarbeider med omegnskommuner for å bidra til vekst i næringslivet og styrke regionen som et felles bo- og arbeidsmarked.
I 2030 har Askøy et variert nærings­liv som er attraktivt for næringsaktører og arbeidstakere både på og utenfor Askøy     - Vi tar hele Askøy i bruk og tilrettelegger for gode næringsareal.
 - Vi bygger videre på Askøys unike beliggenhet og styrker satsingen på maritime og marine næringer.
 - Vi arbeider for at flere bedrifter med mange arbeidsplasser skal etablere seg på Askøy.
 - Vi bidrar til å utvikle næringer som gjør Kleppestø til et levende og sterkt regionsenter.
I 2030 har Askøy et nyskapende næringsliv som ser muligheter og tar modige valg      - Vi hjelper gründere til å utvikle idéen sin.
 - Vi stimulerer til omstilling og vekst innen primærnæringene og de kulturbaserte næringene.
 - Vi gjør Askøy til et populært utfartsområde.
 - Vi legger til rette for at ungdommer kan få prøve seg som entreprenører.
 - Vi tar vare på dyrket og dyrkbar jord.
I 2030 har Askøy et inkluderende næringsliv som gir alle innbyggere muligheter til å delta i arbeidslivet      - Vi deler erfaringer og gjennomfører tiltak som forebygger og reduserer sykefravær.
 - Vi sikrer rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper.
 - Vi reduserer frafallet i skolen gjennom å tilby gode læringsmiljøer i samarbeid med næringslivet.
 - Vi tar vare på kompetansen til innvandrere og flyktninger og gjør det mulig for dem å lykkes i arbeidslivet.
 - Vi bidrar til at eldre som ønsker det får mulighet til å delta lenger i arbeidslivet.
I 2030 har Askøy et bærekraftig næringsliv som tar grønne valg til det beste for klimaet og miljøet    - Vi bygger nettverk med kompetanse- og forskningsmiljøer innen miljøteknologi.
 - Vi motiverer bedrifter til å satse på fornybare produkter og energieffektive bygninger.
 - Vi deler suksesshistorier om bedrifter som lykkes med å utvikle grønne produkter og tjenester.
 - Vi legger til rette for grønne næringsparker med klimavennlige løsninger og grønn struktur.
 

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top