Tabell over delmål og strategier

Hovedmål: I 2030 er Askøy en aktiv og grønn øy der kommunen, innbyggere og næringsliv tar miljø- og klimavennlige valg. 
Delmål Strategier
I 2030 har Askøys innbyggere god tilgang til friluftsområder og et godt friluftstilbud     -  Vi har oppdaterte og tilgjengelige kartlegginger over friluftsområder, markaområder og kulturlandskap.
 -  Vi sikrer og tilrettelegger stier, turveier og tilkomst til viktige friluftsområder.
 -  Vi gjør flere områder tilgjengelige for friluftsaktiviteter til sjø.
 -  Vi legger til rette for blå-grønne strukturer som stimulerer for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet.
I 2030 ivaretar Askøy de gode kvalitetene i natur- og kulturland­skapet og vektlegger naturens egen­verdi     -  Vi ivaretar verdiene i strandsonen og sikrer allmenheten tilgang.
 -  Vi har oppdatert og tilgjengelig kunnskap om kommunens naturressurser og biologisk mangfold.
 -  Vi øker kunnskapen om landskap og integrerer landskapets kvaliteter og verdier i planleggingen.
 -  Vi bidrar til å sikre god miljøtilstand i vann og vassdrag i samsvar med Regional plan for vassregion Hordaland.
I 2030 har Askøy kommune en klimavennlig utvikling      -  Vi bidrar til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom et klimavennlig utbyggingsmønster og transportmønster.
 -  Vi tilrettelegger for gange, sykkel og kollektivutbygging. Persontrafikk til sjø skal styrkes.
 -  Vi stimulerer til effektiv energibruk og økt bruk av fornybare og alternative energikilder.
 -  Vi kartlegger og tar hensyn til egen klimasårbarhet i kommunens planlegging.
 -  Vi stimulerer til at befolkning, næringsliv og organisasjoner tar klimaansvar.
I 2030 er Askøy en ren kommune   -  Vi legger til rette for økt kildesortering for kommunens egen drift, næringslivet og husholdninger.
 -  Vi stimulerer til miljøvennlig adferd gjennom holdningsskapende arbeid.
   -  Vi vektlegger miljøhensyn og fravær av miljøgifter ved kommunale utslipp.

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top