Tabell over delmål og strategier

Hovedmål: I 2030 er innbyggerne på Askøy stolt over sine levende og varme lokalsamfunn
Delmål Strategier
I 2030 føler innbyggere stolthet og identitet til Askøy og egne nærmiljø     -  Vi tar vare på identitetsskapende elementer som kulturminner, kulturlandskap, historie og natur.
 -  Vi legger til rette for aktiviteter som samler og engasjerer innbyggerne.
 -  Vi arbeider systematisk med å synliggjøre og utvikle Askøys gode kvaliteter knyttet til natur, kultur og historie.
 -  Vi utvikler lokalsentre med eget særpreg.
I 2030 har Askøy lokalsamfunn som er engasjerende og inkluderende      -  Vi tilrettelegger for at flere ønsker å delta i frivillig arbeid.
 -  Vi styrker samarbeidet mellom kommune, næringsliv og frivillighet.
 -   Vi møter innbyggernes engasjement med respekt og tillit.
 -  Vi inkluderer tilflyttere i lokalsamfunnet gjennom gode tilbud og informasjon.
 - Vi sikrer likestilling og motvirker diskriminering på alle samfunnsarenaer.
I 2030 er Askøy levende og mang­foldig med gode sosiale og kulturelle møteplasser    -  -  Vi legger til rette for formelle og uformelle sosiale møteplasser for alle.
 -  Vi styrker Askøys rike kulturliv for å skape opplevelser, trivsel og helse.
 -  Vi legger til rette for at eldre kan delta og bidra i samfunnet og ha et aktivt, trygt og godt liv.
 -  Vi bruker det flerkulturelle mangfoldet som en ressurs i samfunnet.
I 2030 har Askøy et bærekraftig utbyggingsmønster som legger til rette for gode og varierte lokal­samfunn     -  Vi legger til grunn et bærekraftig og konsentrert utbyggingsmønster som sikrer livskraftige bygder og lokalsamfunn.
 -  Vi bidrar til å utvikle et variert boligtilbud som reflekterer befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Boligtilbudet skal tilpas­ses ulike livsfaser og familietyper.
 - Vi forebygger bostedsløshet og tilbyr egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 -  Vi tilrettelegger for sykkel og gange for å gi trygge og trivelige lokalsamfunn.
I 2030 har Askøy attraktive sentrums­områder med betydning som servicesenter og møteplass for befolkningen         -  Vi legger til rette for en tydelig senterstruktur med kommunesenter, lokalsenter og nærsenter.
 -  Vi styrker og utvikler Kleppestø som regionsenter og kommunesenter.
 -  Vi tilrettelegger for bolig, handel, kultur og tjenesteyting i lokalsentrene.
 -  Vi bidrar til at lokalsentrene utvikles som møteplass og sosial arena.
   -  Vi bidrar til å sikre et godt kollektivtilbud i lokalsentrene, tilrettelagt med innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil.

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top