Tabell over delmål og strategier

Hovedmål: Askøy kommune skal jobbe systematisk for å gi innbyggerne god helse hele livet.

 

Delmål

Strategier

Askøy kommune skal arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller     -  Vi investerer i universell velferd som bolig og oppvekstmiljø; skole og utdanning; arbeidsliv, kultur, helsetjenester og velferdsordninger.
-  Vi fremmer psykisk helse og trivsel gjennom å stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagen.
-  Vi gir alle våre innbyggere mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte.
Askøy kommune skal jobbe kunnskapsbasert for å bidra til en helsefremmende utvikling     -  Vi har kontinuerlig oversikt over status og påvirkningsfaktorer for folkehelsen på Askøy
-  Vi fokuserer på befolkningsrettede og universelle tiltak
-  Vi baserer våre valg og prioriteringer på et felles kunnskapsgrunnlag som sikrer at vi arbeider forebyggende og helsefremmende.
Askøy kommune skal arbeide helsefremmende i alle sektorer og avdelinger       -  Vi har fokus på forebygging og tidlig innsats for å skape god helse gjennom hele livsløpet for våre innbyggere.
-  Vi har folkehelse som et prinsipp i alle kommunale planer.
-  Vi arbeider langsiktig med helsefremming og forebygging.
-  Vi styrker det tverrsektorielle folkehelsearbeidet gjennom involvering, samhandling og kunnskapsdeling.
Askøy kommune skal legge til rette for inkludering; medvirkning og samskaping      

-  Vi sikrer involvering og brukermedvirkning i tjenesteutvikling og planlegging.

-  Vi gir alle innbyggere muligheter til å kunne delta i samfunnet.
-  Vi samarbeider med frivillig sektor og næringsliv i det lokale folkehelsearbeidet.
-  Vi skaper møteplasser der alle kan delta og bidra.
Askøy kommune skal utvikle et mer tilgjengelig samfunn   -  Vi sikrer at universell utforming er et gjennomgående prinsipp i all kommunal planlegging med hensyn til omgivelser, tjenester og tilbud.
-  Vi bruker informasjonsteknologi for å gjøre Askøysamfunnet og de kommunale tjenestene mer tilgjengelige.
Askøy kommune skal jobbe systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap for å skape trygge og robuste lokalsamfunn       -  Vi har oversikt over og reduserer risiko og sårbarhet i kommunen gjennom oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).
-  Vi bedrer evnen til krisehåndtering gjennom opplæring, øvelser og evaluering i henhold til beredskapsplaner.
-  Vi har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon, samhandling og informasjon.

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

 

 

 

Back to top